Vragen van de leden Aukje de Vries en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit» (ingezonden 6 november 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit»?1

Vraag 2

Kunt u al iets meer zeggen, dan in de brief van 4 november 2020 aan de Tweede Kamer staat, over de oorzaak van deze fout bij het project Afsluitdijk?2

Vraag 3

Wat zijn de gevolgen van het langer duren van de renovatie van de Afsluitdijk voor het autoverkeer, vrachtverkeer en fietsverkeer?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de hinder door eventuele uitloop van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk moet blijven en zoveel mogelijk moet worden beperkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat realiseren?

Vraag 5

Kan al een indicatie gegeven worden van de extra kosten? Ten koste van welke andere projecten gaat dit, aangezien de kosten ten laste van het Deltafonds gebracht worden?

Vraag 6

Kunt u deze vragen schriftelijk beantwoorden voor het wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020 dan wel deze vragen mondeling beantwoorden in het wetgevingsoverleg Water?


X Noot
1

RTL Nieuws, 5 november 2020, Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5194989/renovatie-afsluitdijk-neemt-zeker-drie-jaar-langer-beslag)

X Noot
2

Brief: Informatie over de invulling van een aantal moties en toezeggingen voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020 (2020D44111)

Naar boven