Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212020Z18663

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over zandwinning (ingezonden 13 oktober 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Baggeraars op de korrel»?1

Vraag 2

Beaamt u de conclusie van het bericht dat zand na water de meest gebruikte natuurlijke hulpbron ter wereld is, maar dat de voorraad bruikbaar zand eindig is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Klopt het dat uit de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor zoutwinning onder de Waddenzee blijkt dat de bodem onder het Wad met meer dan een meter kan zakken als gevolg van deze vorm van mijnbouw? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 4

Hoeveel zand is er (bij benadering) nodig om de verwachte bodemdaling onder de Waddenzee door zout- en gaswinning te compenseren?

Vraag 5

Waar gaat dit zand gewonnen worden of wat is de herkomst van dit zand?

Vraag 6

Is het winnen van zand om schade door mijnbouw te compenseren wat u betreft een nuttige toepassing van een schaars goed? Zo ja, waarom?

Vraag 7

Hanteert u een voorrangsregeling voor het gebruik van deze steeds schaarser wordende grondstof? Zo ja, kunt u die met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Beaamt u dat het gebruik van zand door private ondernemingen om de bodemdaling door gas- en zoutwinning te compenseren moreel onethisch en disproportioneel kan zijn in vergelijking met de beschikbare hoeveelheid zand, die tevens nodig is om de Nederlandse kust nu en in de toekomst te kunnen beschermen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen op donderdag 29 oktober 2020?


X Noot
1

De Groene Amsterdammer, 22 januari 2020 «Baggeraars op de korrel» (https://www.groene.nl/artikel/baggeraars-op-de-korrel)

X Noot
2

ESCO European salt company / Frisia Zout B.V., 14 december 2012 «Winningsplan voor winningsvergunning «Havenmond»» (http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p28/p2852/2852–009winningsplan.pdf)