Vragen van de leden Kwint en Hijink (beiden SP) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het testprotocol COVID-19 bij kinderen onder de 13 jaar (ingezonden 23 september 2020).

Vraag 1

Klopt het dat kinderen in de basisschoolleeftijd tot 13 jaar enkel op corona getest kunnen worden als zij daadwerkelijk klachten vertonen? Geldt dit ook voor klassen waar corona is vastgesteld?1 2

Vraag 2

Worden jonge kinderen niet meer getest vanwege een gebrek aan testcapaciteit of is er een medische reden voor? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Klopt het dat in een week tijd vijftig procent meer coronagevallen werden geconstateerd in het onderwijs volgens het Scholenmeldpunt? Welke conclusies trekt u hieruit?3

Vraag 4

Wat vindt u van de uitspraak van het Scholenmeldpunt dat de cijfers erop wijzen dat de coronarisico’s op scholen groter zijn dan het kabinet doet lijken?

Vraag 5

Wat is uw reactie op de vrees van schoolleiders dat de achterstanden van leerlingen «rampzalig» kunnen worden, aangezien middelbare scholieren en docenten nog steeds moeten thuisblijven bij een loopneus, hoesten of andere verkoudheidsklachten?4

Vraag 6

Hoe gaan scholen op dit moment om met het geld dat is vrijgemaakt om onderwijsachterstanden tegen te gaan vanwege de sluiting van de scholen eerder dit jaar? Is dit nog voldoende, aangezien er nieuwe achterstanden ontstaat doordat groepen leerlingen opnieuw thuis komen te zitten? Zo nee, bent u bereid extra maatregelen te treffen om achterstanden bij leerlingen tegen te gaan?

Vraag 7

Waarom zijn de GGD-cijfers over het aantal besmettingen op scholen niet openbaar?

Vraag 8

Deelt u de mening dat het zeer belangrijk is centraal te registreren – uitgesplitst naar regio – wat de gevolgen zijn van het coronavirus en het ingestelde testbeleid voor het onderwijs en dit openbaar te maken, zodat er een betrouwbaar overzicht ontstaat en er tijdig maatregelen genomen kunnen worden indien noodzakelijk? Zo ja, op welke wijze gaat u dit vormgeven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Wanneer wordt het onderzoek naar de overdraagbaarheid van het virus door kinderen en jongeren door het RIVM afgerond en kan de Kamer de resultaten hiervan tegemoet zien?5


X Noot
1

Rijksoverheid, 18 september 2020, «Wanneer laten testen op corona», https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen

X Noot
2

Ramona Hoogeveen via Twitter, 21 september 2020, https://twitter.com/ramonahoogeveen/status/1308037579300892673?s=21

X Noot
3

De Telegraaf, 21 september 2020, «In één week: vijftig procent meer coronagevallen op scholen», https://www.telegraaf.nl/nieuws/1362872965/in-een-week-vijftig-procent-meer-coronagevallen-op-scholen

X Noot
4

BN De Stem, 21 september 2020, «Tien procent middelbare scholieren zit thuis, schoolleiders vrezen «rampzalige» achterstanden», https://www.bndestem.nl/binnenland/tien-procent-middelbare-scholieren-zit-thuis-schoolleiders-vrezen-rampzalige-achterstanden~a8161393/

Naar boven