Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z16158

Vragen van het lid Krol (Krol) aan de Minister-President over de uitlatingen van de Minister-President tijdens het debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds (d.d. 9 september 2020) (ingezonden 11 september 2020).

Vraag 1

Wat is volgens u de definitie van «eurobonds»?

Vraag 2

Wat is volgens u de definitie van «schuldmutualisering»?

Vraag 3

Hoe vertaalt het kabinet de volgende uitlating gedaan door de Franse president Macron via de officiële twitter account van het Élysée op 21 juli 2020 over de uitkomsten van de Europese Top: «Une première: les 27 pays de l’Union Européenne vont créer une dette commune pour financier ensemble les investissements de l’après-crise.»?1

Vraag 4

Hoe zijn uw uitspraken tijdens het debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds (d.d. 9 september 2020) te rijmen met de afspraken in het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» (pagina 52: «Het gemeenschappelijk financieren van schulden van EU-lidstaten is ongewenst. De EU dient geen schuldengemeenschap te worden. Leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet, ook niet door het invoeren van (vormen van) eurobonds.» en met de uitlatingen van de heer Macron?2

Vraag 5

Is het herstelfonds aan te merken als (een vorm van) eurobonds? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is het herstelfonds aan te merken als een schuldengemeenschap zoals bedoeld in het regeerakkoord en zoals omschreven door president Macron van Frankrijk? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Tijdens het debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds (d.d. 9 september 2020) antwoordde u op mijn vragen: «Ik ben geen monetair expert». Heeft, nu u blijkens uw eigen uitlatingen onvoldoende monetaire expertise bezit, wel monetaire experts geraadpleegd voordat u Nederland voor bijna 40 jaar committeerde (tot 2058) aan het EU-herstelfonds van 1.800 miljard euro dat langdurige zware financiële gevolgen voor Nederland heeft? Zo ja wie? Zo nee, waarom niet?3

Vraag 8

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór de Algemene Financiële Beschouwingen?


X Noot
1

Twitter @Élysée, 21 juli 2020, https://twitter.com/elysee/status/1285489539042222097?s=21

X Noot
2

Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst, 10 oktober 2017, pagina 52.

X Noot
3

Handelingen II, vergaderjaar 2019–2020, nr. 99, debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds.