Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanvullende maatregelen om het coronavirus te bestrijden (ingezonden 31 juli 2020).

Vraag 1

Kunt u een overzicht bieden van de precieze maatregelen waar lokale overheden over beschikken om het coronavirus te bestrijden en daarbij aangeven wanneer deze mogen worden genomen?

Vraag 2

Kunt u verduidelijken vanaf welk aantal besmettingen de mondkapjesplicht zal worden heroverwogen, nu het Outbreak Management Team (OMT) aangeeft dat een dergelijke heroverweging mogelijk is? Waarom wordt dit mogelijk pas later heroverwogen in plaats van dit middel in te zetten om het aantal besmettingen laag te houden?

Vraag 3

Hoe wordt voorkomen dat er een lappendeken aan onduidelijke lokale regels ontstaat waardoor het nog lastiger wordt voor mensen deze te begrijpen en eraan te voldoen? Hoe wordt de communicatiestrategie hierop aangepast?

Vraag 4

Hoe wordt er gemonitord welke maatregelen worden genomen door welke gemeenten? Hoe is de inspraak van het Rijk hierbij geregeld?

Vraag 5

Wat betekent het dat in enkele weken tijd het aantal gevonden virusdeeltjes in rioolwater met een factor van tien is toegenomen?1

Vraag 6

Wat is de signaalwaarde voor het rioolwater waarbij extra maatregelen zullen worden getroffen om het virus beter in te dammen?

Vraag 7

Per wanneer wordt voldaan aan de capaciteit van testen en bron- en contactonderzoek van 70.000 per dag die volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het najaar nodig zal zijn?2 Hoeveel extra mensen moet de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) werven om aan deze vraag te kunnen voldoen?

Vraag 8

Waar wordt naar gestreefd in termen van tijd tussen het aanvragen van een test, het afnemen van de test, het communiceren van de uitslag en het aanvangen van bron- en contactonderzoek?

Vraag 9

Beschikt het kabinet, het OMT of het RIVM over contingency plannen? Zo ja, kan de Kamer deze plannen vertrouwelijk inzien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Zou u deze vragen gezien de urgentie binnen een week kunnen beantwoorden?


X Noot
1

RTL Nieuws, 19 juni 2020, «Coronabesmettingen nemen toe in Amsterdam, blijkt uit rioolonderzoek» (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5159266/corona-amsterdam-rioolonderzoek).

X Noot
2

RTL Nieuws, 28 juli 2020, «Vrees voor tekort coronatesten, straks mogelijk 70.000 per dag nodig» (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5173831/tekort-coronatesten-rivm-diagnose-landelijk-coordinatieteam).

Naar boven