Vragen van de leden Kuik (CDA), Bouali (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de opschorting van de steun van de VS aan de WHO (ingezonden 16 april 2020).

Vraag 1

Bent u op enige manier gewaarschuwd voor het voornemen van Verenigde Staten om financiering aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op te schorten?1

Vraag 2

Kunt u aangeven welke consequenties deze actie van de VS heeft voor de bestrijding van het COVID-19 virus? Kunt u daarbij in het bijzonder aangeven welke consequenties dit heeft voor het werk van de WHO?

Vraag 3

Bent u bereid om gezamenlijk met uw EU-collega’s bij de VS erop aan te dringen om de financiering van de WHO niet stop te zetten zolang de COVID-19 pandemie niet onder controle is? Welke mogelijkheid ziet u voor de EU om deze financiële tegenslag te adresseren?

Vraag 4

Kunt u de Kamer informeren over uw eventuele extra inzet op de WHO?


X Noot
1

NOS, 15 april 2020, «VS schort financiering WHO op: «Organisatie heeft gefaald»», https://nos.nl/artikel/2330499-vs-schort-financiering-who-op-organisatie-heeft-gefaald.html

Naar boven