Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein» (ingezonden 4 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein»?1

Vraag 2

Klopt het dat van de tot nu toe gedane 600 uitspraken er maar zes in het voordeel van de veehouder zijn gedaan, als het gaat om de individuele en buitensporige last (IDL)?

Vraag 3

Hoeveel van de negatieve uitspraken treffen biologische en duurzame boeren en hoe ziet u de negatieve IDL uitspraken ten aanzien van biologische en duurzame boeren in het kader van uw visie op de kringlooplandbouw?

Vraag 4

Zou er, ook in het kader van de stikstofproblematiek, voorkomen moeten worden dat duurzame koplopers in de veehouderij hun bedrijven moeten staken?


X Noot
1

Boerderij, 27 februari 2020, «CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein»: https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2020/2/CBb-ruimte-voor-positieve-uitspraak-knelgevallen-klein-547979E/

Naar boven