Vragen van het lid Van der Molen (CDA) en Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en nieuw systeem (ingezonden 5 juli 2019).

Vraag 1

Is er, mede door de extra middelen voor DUO die dit voorjaar beschikbaar zijn gekomen, extra ruimte binnen de begroting om deze zomer tijdelijk extra personeel in te zetten voor de telefonische bereikbaarheid?1 Zo ja, om hoeveel extra fte gaat het in vergelijking met 2018?

Vraag 2

Kunt u, zoals u in het najaar van 2018 toegezegd heeft, aangeven wat de effecten van het nieuwe studiefinancieringssysteem op de wachttijden zijn? Kunt u daarnaast aangeven in hoeverre deze uitkomsten meegewogen hebben in het besluit om eventuele aanvullende maatregelen te nemen om de bereikbaarheid te verbeteren?

Vraag 3

Wat is de gemiddelde wachttijd in 2019 tot op heden?

Vraag 4

Naar welke gemiddelde wachttijd streeft u komende zomer?


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 125

Naar boven