Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een VN-rapport over mogelijke oorlogsmisdaden in Jemen (ingezonden 30 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Yemen: United Nations Experts point to possible war crimes bij parties to the conflict»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de bevindingen van dit rapport, dat mede op Nederlands aandringen tot stand is gekomen, over ernstige schendingen van het internationaal recht door alle partijen in het conflict in Jemen?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat het van het grootste belang is dat de aanbevelingen in dit rapport zo snel mogelijk worden opgevolgd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid in de VN-Veiligheidsraad te pleiten voor het opstellen van een resolutie waarin de aanbevelingen in het rapport worden opgenomen, waaronder het beëindigen van de levering van wapens die in het conflict ingezet kunnen worden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Yemen: United Nations Experts point to possible war crimes bij parties to the conflict, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=E, 28 augustus 2018.

Naar boven