Vragen van de leden Wörsdörfer en Koopmans (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Rechtsbescherming over gebruik informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting (ingezonden 19 april 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Gegevens KvK-inschrijvingen gebruikt voor reclames op Facebook»?1

Vraag 2

Onder welke voorwaarden en aan wie mogen de verplicht in het Handelsregister op te nemen gegevens ter beschikking worden gesteld?

Mag de Kamer van Koophandel handelsinformatie voor reclamedoeleinden aanbieden via de in het artikel beschreven weg? Zo ja, onder welke voorwaarden mag dit?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de privacy van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en kleine ondernemers die op deze wijze bestookt worden met reclame in het geding is?

Wanneer worden de eerder gestelde schriftelijke vragen van de leden Lodders en Wörsdörfer (16 maart 2018) over de adresgegevens van zzp'ers beantwoord?

Vraag 4

Bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek dat deze week plaatsvindt tussen de Kamer van Koophandel en de Autoriteit Persoonsgegevens over bovengenoemd gebruik van informatie?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA), ingezonden 19 april 2018 (vraagnummer 2018Z07426).

Naar boven