Vragen van de leden Mohandis (PvdA), Jasper vanDijk (SP) en Verhoeven (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over geheime contracten en onzorgvuldige begeleiding van deelnemers bij RTL-programma’s rond hulp-tv (ingezonden 1 december 2016).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van berichtgeving rondom hulpprogramma’s bij RTL, waarbij kwetsbare deelnemers misleid worden, aan vergaande, geheime contracten gebonden zijn en waarbij het programma voorop lijkt te staan en niet het welzijn van deelnemers?1

Zo ja, hoe beoordeelt u deze programma’s en de rol van RTL als verantwoordelijke omroep in dezen?

Vraag 2

Deelt u de mening dat de programmamakers onwenselijk en onzorgvuldig handelen wanneer deelnemers vergaande en geheime contracten moeten ondertekenen, deze niet zelf ter beschikking krijgen en wanneer gefilmde therapie- of behandelsessies onder hoge druk en tempo tot stand komen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u van mening dat u op dit moment voldoende wettelijke middelen heeft om excessen en onzorgvuldig handelen, bij het voorbereiden, het maken en de nazorg bij dergelijke programma’s met vaak kwetsbare deelnemers, aan te pakken? Zo ja, welke wettelijke mogelijkheden ziet u om mediabedrijven als RTL maar ook de aan deze programma’s gelieerde zorginstellingen, aan te spreken op een maatschappelijk en juridisch verantwoorde rol, voorzien van correcte begeleiding en nazorg richting de deelnemers aan deze programma’s? Zo nee, op welke wijze denkt u wel meer mogelijkheden te hebben?

Vraag 4

Op welke wijze wordt op dit moment het toezicht op deze programma’s vormgegeven en hoe wordt er beoordeeld of het daarmee verantwoord en zorgvuldig tot stand komt?

Vraag 5

Laat u de Kamer weten welke stappen RTL gaat nemen, zoals toegezegd bij het debat over de Mediabegroting op 28 november jl.?

Vraag 6

Gaat RTL de eigen Mediacode aanpassen, naar aanleiding van de berichtgeving?

Zo ja, op welke manier?2


X Noot
1

«Hulpprogramma’s RTL misleiden deelnemers» – NRC, 22 november 2016 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/22/hulpprogrammas-rtl-misleiden-deelnemers-5413146-a1533067

X Noot
2

«RTL onderzoekt misstanden rond hulptelevisieprogramma’s» – NRC, 28 november 2016 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/28/rtl-onderzoekt-misstanden-rond-hulptelevisieprogrammas-a1533979

Naar boven