Vragen van het lid De Caluwé (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de lopende pilots eID (ingezonden 24 februari 2016).

Vraag 1

Weet u dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 28 januari 2016 u heeft verzocht om een brief met een overzicht van de inmiddels lopende pilots eID, en dat u in uw antwoord per brief van 17 februari 2016 (Kamerstuk 26 643, nr. 392) uitsluitend een overzicht heeft verschaft van deelnemers aan de pilots aan de gebruikerskant?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het vreemd is dat diverse pilots draaien, en er nog steeds geen helder overzicht is van alle pilots die nu draaien of op het punt staan te starten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bereid alsnog een overzicht te verstrekken van alle pilots die in het kader van de vervanging van de huidige DigiD (gaan) draaien, zowel publiek als ook privaat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid in dit overzicht in ieder geval de volgende gegevens per pilot op te nemen:

  • 1. de partij(en), die het bewuste authenticatiemiddel aanbieden, c.q. ontwikkelen;

  • 2. de aard van het authenticatiemiddel (chip, kaart, app, anderszins ...);

  • 3. de makelaar die bij het desbetreffende middel betrokken is om gebruikers te verifiëren en door te sluizen;

  • 4. de aard en hoeveelheid gebruikers die bij de pilots betrokken zijn?

Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid dit overzicht, zoals uitgewerkt onder punt 4, binnen twee weken te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Naar boven