Vragen van de leden PiaDijkstra en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Slowaakse overheid geen Nationaal Actieplan LHBTI gelijkheid aanneemt (ingezonden 27 januari 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat de Slowaakse overheid ervoor heeft gekozen om geen «National Action Plan on LGBTI Equality» aan te nemen?1

Vraag 2

Bent u bekend met het gegeven dat Nederland samen met Malta en Slowakije een trojka vormt rondom het EU-voorzitterschap?

Vraag 3

Bent u van mening dat een trojka rondom het EU-voorzitterschap er is zodat gewaarborgd wordt dat bepaalde beleidsmatige beslissingen niet zes maanden na het Nederlandse voorzitterschap plots een volledig andere richting in gaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe deze recentelijke ontwikkelingen in Slowakije stroken met het emancipatiebeleid van Malta en Nederland? Erkent u dat hier grote verschillen tussen zitten? Zo ja, wat bent u voornemens hieraan te doen het komende half jaar?

Vraag 5

Op welke manier wilt u er, samen met Malta, voor zorgen dat de positie van de LHBTI stevig zal verbeteren in het komende halfjaar in Slowakije?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het een grote stap zou zijn als de Slowaakse overheid zich in zou zetten voor het verbeteren van de positie van de LHBTI-gemeenschap?


X Noot
1

http://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/slovak-government-abandons-adoption-national-action-plan-lgbti-equality

LBTHI: lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekseconditie personen

Naar boven