Vragen van de leden Hachchi en Schouw (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de stijging van waterschapslasten ten gevolge van het hoogwaterbeschermingsprogramma (ingezonden 24 februari 2015).

Vraag 1

Herinnert u zich uw toezegging in het debat over de wijziging van de Waterwet van 5 april 2013 dat de verschuiving van kosten voor waterveiligheid van het Rijk naar de waterschappen niet afgewenteld zou worden op de burger?

Vraag 2

Hoe verhoudt die toezegging zich tot de onderstaande verklaringen van onder andere de volgende waterschappen waarin de stijging van de waterschapsheffing mede verklaard wordt uit de kostenverschuiving?

«Voorheen nam het rijk de volledige financiering van dit programma voor haar rekening, maar vanwege de enorme opgave wordt 50% van de kosten voortaan gefinancierd door de waterschappen zelf. Dit zorgt dus voor een stijging van de lasten.» (Waterschap Rivierenland)1

  • «Het Hoogheemraadschap Rijnland wijt de stijging onder andere aan extra kosten, door nieuwe taken. Zo zijn muskusrattenbeheer en een bijdrage aan het hoogwaterbeschermingsprogramma nieuwe taken van de waterschappen.» (Hoogheemraadschap Rijnland)2

  • «In 2015 stijgen de uitgaven van Waterschap De Dommel met vijfenhalf miljoen euro tot 103,5 miljoen euro. Deze stijging is een vooral gevolg van een extra bijdrage aan het Rijksprogramma om Nederland te beschermen tegen hoog water en een bijdrage aan de bescherming van ’s-Hertogenbosch tegen hoogwater. Voor de tarieven voor waterschapsbelasting levert dit een lichte stijging op.» (Waterschap De Dommel)?3

Vraag 3

Hoe wordt in elk van de waterschappen invulling gegeven aan het verwerken van de toegenomen uitgaven ten gevolge van de verschuiving van de kosten voor het hoogwaterbeschermingsprogramma? Indien u dat niet kunt specifiëren, hoe heeft u dan kunnen toezeggen dat de kosten niet op de burger afgewenteld zouden worden?

Vraag 4

Op welke wijze wordt deze stijging van de waterschapslasten via het Rijk aan de burger teruggeven om zodoende uw toezegging na te leven?

Naar boven