Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de meldingsplicht voor asbestsanering (ingezonden 17 april 2012).

Vraag 1

Is het waar dat asbestsaneringsbedrijven vóór de start van de saneringswerkzaamheden op dit moment vier meldingen moeten doen, te weten:

  • aan het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer (Wm)

  • aan de arbeidsinspectie/Inspectie SZW

  • aan de certificerende instelling

  • aan de gemeente op grond van de meldingsplicht Bouwbesluit 2012 (BB2012)?

Vraag 2

Is het waar dat de melding aan de arbeidsinspectie gebruiksvriendelijk kan worden afgehandeld via de Arbeidsinspectie portal, waarbij tevens automatische doormelding plaatsvindt naar de certificerende instellingen en een aantal gemeenten?

Vraag 3

Ligt het niet voor de hand om in het kader van de aanpak van zinloze bureaucratie de meldingsplicht op grond van de Wet milieubeheer verplicht1 te synchroniseren met de al bestaande faciliteit van de Arbeidsinspectie portal? Zo ja, zou u deze verplichting snel willen invoeren?

Vraag 4

Wat is de meerwaarde van twee meldingen voor dezelfde saneringswerkzaamheden aan een gemeente, op grond van Wm en BB2012? Wat is de ratio achter het feit dat de Wm-melding twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden gedaan moet worden en de BB2012-melding dertig dagen voor aanvang van de werkzaamheden?

Vraag 5

Bent u bereid om de meldingsplicht op grond van BB2012, in verband met het ontbreken van meerwaarde ten opzichte van de Wm-melding, te schrappen?


X Noot
1

Een aantal gemeenten en provincies maakt al gebruik van de doormelding via Arbeidsinspectie Portal, anderen eisen nog steeds dat bedrijven de melding via een andere weg doen.

Naar boven