Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Odfjell (ingezonden 26 januari 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitzending van EenVandaag over Odfjell1 en de meting van 22 microgram respectievelijk 13 microgram benzeen/m3 lucht op de locaties Maassluis (17-1) en Schiedam (19-1) door Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)?2 Is de bron van de twee gemeten piekemissies al vastgesteld?

Vraag 2

Hoe staat het met het strafrechtelijk vooronderzoek3 tegen Odfjell wegens het ontduiken van de wettelijke verplichting om incidenten te melden?

Vraag 3

Onderschrijft u dat het strafrechtelijk onderzoek dient te worden uitgebreid naar de vraag of Odfjell een onjuiste voorstelling van zaken geeft of heeft gegeven in de melding(en) van incidenten, door de incidenten bewust af te zwakken en feiten weg te laten?

Vraag 4

Hoe is de voortgang van het oorspronkelijke Plan van Aanpak (PvA) voor Odfjell om de benzeenemissies terug te dringen?4

Vraag 5

Welke aanvullende acties zijn afgesproken in het nieuwe Plan van Aanpak dat de veiligheidsregio, de Arbeidsinspectie, DCMR en de provincie deze week hebben vastgesteld?

Vraag 6

Hoe wordt de positie van de klokkenluider(s) bij Odfjell beschermd?

7

Kunt u deze vragen vóór het algemeen overleg Risicobeleid op 2 februari 2012 beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Holtackers en Omtzigt (beiden CDA), ingezonden 26 januari 2012 (vraagnummer 2012Z01296).


X Noot
1

23 januari 2012.

X Noot
3

Tweede Kamer, Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 723, antwoord op vraag 3.

X Noot
4

Idem, antwoord op vraag 3.

Naar boven