Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de export van internetfilters en aftaptechnologie (ingezonden 17 oktober 2011).

Vraag 1

Herinnert u zich het gesprek dat u dit voorjaar had met de ICT-bedrijven Fox-IT, Group2000 en Digivox naar aanleiding van uw toezegging in antwoord op Kamervragen van het lid El Fassed over de deelname van Europese bedrijven aan een conferentie in Dubai over aftappen en filteren van telecommunicatie?1 2

Vraag 2

Heeft de toezegging van deze bedrijven, dat zij «overwegen internationale gedragscodes voor de export van internettechnologie te omarmen», al tot concrete stappen van hun kant geleid, zoals aansluiting bij het Global Network Initiative of de ontwikkeling van een toetsbaar beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen? Zo niet, waarom niet?

Vraag 4

Wilt u uw antwoorden op vraag 2 uitsplitsen per bedrijf en ook de door NetScout Systems overgenomen aftapdivisie van Fox-IT meenemen in het overzicht?

Vraag 5

Ziet u reden om nieuwe actie te ondernemen in de richting van de genoemde bedrijven, nu de regering de naleving van internationale gedragscodes voor de export van internettechnologie als een «noodzakelijke stap» ziet? (zie noot 1).

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Schouw en Berndsen (beiden D66), ingezonden 13 oktober 2011 (vraagnummer 2011Z20260).


X Noot
1

www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/04/19/bedrijfsleven-en-overheid-werken-samen-aan-internetvrijheid.html

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2186.

Naar boven