Vragen van de leden Omtzigt, Sterk en Van Hijum (allen CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een concurrentiebeding bij een detacheringsbedrijf (ingezonden 29 april 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «geketend aan je baan»,1 waarin een detacheringsbedrijf, arbeidscontracten aanbiedt met onder andere de onderstaande clausule?2

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) werklozen doorstuurt naar dit detacheringsbedrijf, dat dit soort clausules in haar arbeidscontracten opstelt?

Vraag 3

Zijn deze clausules wettelijk toegestaan? Zijn zij wenselijk?

Vraag 4

Is een werkloze verplicht dit arbeidscontract te ondertekenen als hij zo een baan kan krijgen of mag hij het arbeidscontract met concurrentiebeding weigeren zonder een korting op zijn uitkering?

Vraag 5

Indien iemand na afloop van dit contract werkloos wordt en een nieuwe baan vindt in de nabije omgeving in zijn eigen vakgebied, is hij/zij € 5000 verschuldigd aan het detacheringsbedrijf. Is hij/zij verplicht deze baan te accepteren op straffe van verlies van de WW uitkering? Kan hij/zij de € 5000 op iemand verhalen? Zo nee, waarvan dient hij/zij die dan te betalen?


X Noot
1

TC Tubantia, 27 April 2011.

X Noot
2

Concurrentiebeding

Medewerker zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, ongeacht de reden daarvan, binnen het in dit beding aangegeven geografische gebied niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van inlener of Marquette Detachering B.V. vestigen, drijven, mede drijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook hebben. Medewerker verbeurt bij overtreding van dit verod een dadelijk zonder nadere ingebrekestelling of sommatie opeisbare boete van € 5000 per gebeurtenis en tevens € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, te betalen aan werkgever, zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.

Bij overtreding van dit  verbod gedurende de arbeidsovereenkomst wordt, op de voet van het bepaalde in artikel 7:650 lid 6, afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3 en 5 BW. Dit beding heeft betrekking op het volgende geografische gebied: een straal van 30 kilometer om de vestigingsplaats van Marquette Detachering B.V. en om de vestigingsplaats van de opdrachtgevers van Marquette Detachering B.V. waar medewerker werkzaamheden (heeft) verricht. Evenmin zal het medewerker zijn toegestaan gedurende de arbeidsovereenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan bij opdrachtgevers van Marquette Detachering B.V. in dienst te treden of daarvoor op enigerlei andere wijze, al dan niet in dienstbetrekking, direct of indirect werkzaamheden te verrichten. Overtreding gedurende de arbeidsovereenkomst zal voor werkgever een dringende reden voor ontslag op staande voet vormen.

Naar boven