Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z00821

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de Annual Growth Survey (ingezonden 18 januari 2011).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de kritiek van de Europese Commissie op het Nederlandse Concept Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) in haar Annual Growth Survey 2011?1

Vraag 2

De Europese Commissie is in haar rapport nu ook kritisch; gaat u deze kritiek ter harte nemen in het schrijven van de definitieve versie van het NHP? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Waarom heeft de Europese Commissie in de Summary Nederland als enige Europese lidstaat niet opgenomen in de tabel met daarin de landelijke vertalingen van de «Europe 2020 Targets»?2

Vraag 4

Kunt u de tabel wellicht aanvullen met de Nederlandse doelen zodat de Kamer alsnog een overzicht kan krijgen van de ambities van Nederland in Europees perspectief?


XNoot
1

http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_survey_2011/index_en.htm

XNoot
2

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/11&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en