Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z00694

Vragen van het lid Van Hijum (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over privacy en de veiligheid van de gastouders bij registratie in het landelijk register kinderopvang (ingezonden 17 januari 2011).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht1 dat gastouders problemen hebben met het registreren van hun woonadres in het landelijk register kinderopvang?

Vraag 2

Deelt u de mening van de gastouders, dat door het vermelden van het woonadres van de gastouders op internet, de privacy en de veiligheid van de gastouders en de kinderen in gevaar kan komen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Zo ja, bent u bereid om de verplichting tot informatie voor gastouders te beperken tot de naam, woonplaats en het registratienummer van de gastouder, analoog aan het BIG-register, dat ook via het internet is te raadplegen? Zo nee, op welke manier wilt u dan de veiligheid van de gastouders waarborgen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Koşer Kaya (D66), ingezonden 13 januari 2011 (vraagnummer 2011Z00507).


XNoot
1

Nederlands Dagblad, 11 januari 2011.