Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toegenomen sociale ongelijkheid in de woonsituatie (ingezonden 10 december 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het rapport «Naar een open samenleving» van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)?1

Vraag 2

Wat vindt u van de ontwikkeling dat de sociale ongelijkheid met betrekking tot de woonsituatie is toegenomen?

Vraag 3

Wat zijn volgens u de oorzaken van deze toename?

Vraag 4

Vindt u de toename van de sociale ongelijkheid met betrekking tot de woonsituatie een zorgelijke ontwikkeling?

Vraag 5

Bent u voornemens de grotere sociale ongelijkheid aan te pakken? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?


XNoot
1

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/publicaties/onderzoeken/2010/1439/

Naar boven