Vragen van het lid Algra (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de WABO (ingezonden 21 mei 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van berichtgeving dat er mogelijk toch sprake zal zijn van nieuwe vertragingen bij de invoering van de WABO?12

Vraag 2

Wat is de rol van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht bij deze mogelijke vertraging?

Vraag 3

Welke trainingsachterstanden zijn er bij gemeenten?

Vraag 4

Deelt u de mening dat, gezien de lange aanloop tot de WABO, het niet kan bestaan dat training van medewerkers bij gemeenten aanleiding kan zijn tot uitstel van invoering?

Vraag 5

Wat heeft uw overleg van 20 mei 2010 met provincies, gemeenten en waterschappen over de planning opgeleverd?

Vraag 6

Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat de WABO per 1 juli 2010 daadwerkelijk wordt ingevoerd?


XNoot
1

Cobouw, 15 mei 2010.

XNoot
2

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Naar boven