Vragen gesteld door de leden der Kamer

2060718430

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de betrokkenheid van topambtenaren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. (Ingezonden 15 juni 2007)

1

Klop het bericht over de betrokkenheid uit het overheidsapparaat bij seksueel misbruik van minderjarige jongens?1 Wat is hier precies aan de hand? Om welke en hoeveel ambtenaren gaat het? Sinds wanneer is dit gaande en hoe lang is men hiervan op de hoogte?

2

Wordt bij aanstelling van ambtenaren een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd?

3

Herinnert u zich de Kamervragen over de betrokkenheid van «hooggeplaatste mensen van justitie en politie» bij de zaak Anne Frankplantsoen in Eindhoven? Bestaat een verband tussen de zaak Anne Frankplantsoen Eindhoven en de huidige zaak, met andere woorden gaat het om dezelfde ambtenaren?2

4

Deelt u de mening dat seksueel misbruik en het profijt van prostitutie van minderjarigen ernstige misdrijven zijn en strafbaar zijn? Zo ja, deelt u de mening dat ambtenaren die zich hieraan schuldig hebben gemaakt volgens het strafrecht gestraft dienen te worden en niet vrij mogen lopen?

5

Bent u bereid met onmiddellijke ingang een onderzoek hiernaar te stellen en de Kamer hierover te informeren?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van de leden Van Velzen (SP), De Wit (SP) en Teeven (VVD), ingezonden 15 juni 2007 (vraagnummer 2060718320) en van het lid De Roon (PVV), ingezonden 15 juni 2007 (vraagnummer 2060718330).


XNoot
1

 De Telegraaf, 13 juni 2007.

XNoot
2

 Aanhangsel Handelingen, nrs. 1770 en 1909, vergaderjaar 2002–2003.

Naar boven