Vragen gesteld door de leden der Kamer

2060718340

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over de wijze waarop is omgegaan met belastende informatie over top-justitieambtenaren. (Ingezonden 15 juni 2007)

1

Houdt de informatie over seksuele escapes van een (thans) voormalig hoofdofficier van Justitie en van een topambtenaar van Justitie ook aanwijzingen in dat betrokkene(n) zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten?1 Zo ja, welke feiten betreft het en welk onderzoek is vervolgens ingesteld naar die verdenkingen en met welke resultaten?

2

Is er door de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bepaalde informatie over de seksuele escapades van betrokkenen niet aan u of uw voorgangers ter beschikking gesteld? Zo neen, waarom niet? Welke informatie betreft het? Wordt deze informatie nu alsnog aan u ter beschikking gesteld? Zo neen, waarom niet?

3

Maakt deze informatie betrokkenen chantabel, gelet op de functies die zij thans vervullen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe kan het gebeurd zijn dat zij de hierboven genoemde functies hebben kunnen krijgen? Wat gaat u nu doen om deze situatie te beëindigen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de leden Van Velzen en De Wit (beiden SP) en Teeven (VVD), ingezonden 15 juni 2007 (vraagnummer 2060718330).


XNoot
1

 De Telegraaf, 13 juni 2007.

Naar boven