Vragen gesteld door de leden der Kamer

2060718330

Vragen van de leden Van Velzen en De Wit (beiden SP) en Teeven (VVD) aan de ministers van Justitie en van Defensie over een topambtenaar van het ministerie van Justitie en de schijn van beïnvloeding van een oriënterend onderzoek. (Ingezonden 15 juni 2007)

1

Geeft het artikel over belastende informatie tegen topambtenaren1 u aanleiding om het oriënterend onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM), waarover u sprak in uw antwoorden van 30 mei 2007 op Kamervragen2, uit te breiden tot de betrokken topambtenaar of naar andere genoemde ambtenaren onder wie een hoofdofficier van justitie?

2

Kunt u bevestigen dat er een onderzoek is uitgevoerd door de rijksrecherche naar pedoseksuele activiteiten? Zo ja, van wanneer tot wanneer liep dit onderzoek en welke resultaten heeft dit opgeleverd? Is dit een ander onderzoek dan het Rolodex onderzoek? Zo ja, hoeveel onderzoeken hebben er plaatsgevonden naar pedoseksuele activiteiten waarbij vertegenwoordigers van het overheidsapparaat betrokken zijn? Wat zijn de resultaten van deze onderzoeken? Hoeveel aanklachten zijn er bij al deze onderzoeken ingediend en tot hoeveel veroordelingen heeft dat geleid?

3

Is de – als topman aangeduide – persoon in het genoemde artikel dezelfde persoon als de betrokken topambtenaar van het ministerie van Justitie?

4

Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen inhoudende dat de betrokken aangever H.B. twee uur eerder dan gebruikelijk op cel is geplaatst om orde en veiligheid zeker te stellen?3 Klopt het dat de ambtelijke delegatie op bezoek was bij de directie van de inrichting in Alphen aan den Rijn en dat die kantoren volstrekt gescheiden zijn van de plaats waar H.B. zich in detentie bevindt? Zo ja, hoe kan het dan mogelijk zijn dat H.B. en de delegatie ooit elkaar konden ontmoeten? Was er een andere reden om H.B. in isolatie te plaatsen? Zijn er ook andere gedetineerden in isolatie geplaatst? Zo ja, hoeveel en om welke reden?

5

Is de betrokken advocaat-generaal bij de zaak H.B. op 12 april 2007 in de inrichting te Alphen aan de Rijn geweest? Kunt u uitsluiten dat de ambtelijke delegatie en de advocaat-generaal zich in elkaars gezelschap hebben bevonden?

6

Herinnert u zich uw antwoorden op Kamervragen inhoudende dat er in 2003 een (valse) aangifte is gedaan tegen de betrokken topambtenaar?2 Zijn er door inlichtingen- of veiligheidsdiensten in eerdere jaren ooit onderzoeken ingesteld tegen de betrokken topambtenaar? Zo ja, werd hierbij ook onderzoek gedaan naar andere justitiefunctionarissen?

7

Klopt het dat gedetineerden in de inrichting in Alphen aan den Rijn een (onderling) spreekverbod hebben gekregen over dit onderwerp?

8

Klopt het dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gerapporteerd heeft over omstreden seksuele activiteiten van deze topambtenaar? Wanneer is dit gebeurd? Waarom heeft de MIVD gerapporteerd over deze topambtenaar? Klopt het dat op basis van deze rapportage de betrokken ambtenaar werd afgewezen voor de functie van secretaris-generaal van het ministerie van Defensie?

9

Waarom kiest u er niet voor de betrokken topambtenaar lopende het oriënterend onderzoek van het OM op non-actief te zetten? Kunt u garanderen dat de betrokken ambtenaar zich van elke bemoeienis met het oriënterend onderzoek onthoudt, zoals u in antwoord op eerdere kamervragen stelt?3


XNoot
1

 De Telegraaf, 13 juni 2007, «Belastende informatie tegen topambtenaren, Seksdossiers in doofpot beland».

XNoot
2

 Aanhangsel Handelingen nr. 1698, vergaderjaar 2006–2007.

XNoot
3

 Aanhangsel Handelingen nrs. 1457, 1698 en 1699, vergaderjaar 2006–2007.

Naar boven