Vragen gesteld door de leden der Kamer

2060714440

Vragen van de leden Teeven (VVD) en Van Velzen(SP) aan de minister van Justitie over een topambtenaar van het ministerie van Justitie en de schijn van beïnvloeding van een oriënterend onderzoek. (Ingezonden 7 mei 2007)

1

Is het waar dat de veroordeelde H.B. op 2 april/10 april jl. aangifte heeft gedaan bij de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket tegen een topambtenaar van het ministerie van Justitie wegens onder meer betrokkenheid bij het organiseren van sexfeesten met kinderen in Turkije? Herinnert u zich dat u de Kamer op 5 april jl. heeft bericht dat er een oriënterend onderzoek is gestart door het openbaar ministerie naar aanleiding van de aangifte van H.B.? Zijn er al resultaten van dit oriënterend onderzoek bekend, en kunt u de Kamer daarover informeren?1

2

Is het voorts waar dat de veroordeelde H.B. is gedetineerd in de penitentiaire inrichting Midden Holland, locatie Alphen aan de Rijn? Is het waar dat de behandelend advocaat-generaal in de zaak H.B. of de hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) of de bedoelde topambtenaar van het ministerie van Justitie op 12 april jl. persoonlijk een bezoek hebben gebracht aan de penitentiaire inrichting te Alphen aan de Rijn, met name aan de afdeling waar bedoelde H.B. verbleef?2

3

Is het bovendien waar dat de veroordeelde H.B. op 12 april jl. door de directie van de betreffende penitentiaire inrichting voor korte tijd geïsoleerd is geplaatst, in verband met het bezoek van een hoge ambtelijke delegatie, waarvan de betrokken topambtenaar van het ministerie van Justitie deel uitmaakte?

4

Wat is uw commentaar op het (vermeende) bezoek van de betrokken topambtenaar van het ministerie van Justitie of de behandelend advocaat-generaal in de zaak H.B. of het hoofd van DJI aan de betreffende penitentiaire inrichting? Betrof het hier een langdurig van tevoren gepland werkbezoek? Bent u op de hoogte van dit bezoek aan de penitentiaire inrichting waar H.B. is gedetineerd?

5

Acht u het gewenst dat een topambtenaar van het ministerie van Justitie persoonlijk op bezoek gaat bij een penitentiaire inrichting waar een aangever van een strafbaar feit tegen hem (H.B.) is gedetineerd, ten tijde van een lopend oriënterend onderzoek van het openbaar ministerie? Bent u op de hoogte van dit bezoek van de topambtenaar aan de penitentiaire inrichting?

6

Bent u bereid de Kamer op zeer korte termijn uitgebreid schriftelijk te informeren over deze zaak? Is er eerder sprake geweest van oriënterende onderzoeken tegen de bedoelde topambtenaar? Acht u het op grond van dit bezoek noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen?

Toelichting:

Deze vragen dienen (mede) ter aanvulling op eerdere vragen van de leden De Roon (PVV), ingezonden 4 april 2007 (vraagnummer 2060711500), en De Wit (SP), ingezonden 18 april 2007 (vraagnummer 2060712630).


XNoot
1

 De Telegraaf, 3 april 2007 en Respond, afl. 1, (april) 2007 (www.Respondmagazine.nl).

XNoot
2

 Een Vandaag, 3 mei 2007 (zie ook uitzending 13 april 2007).

Naar boven