Kamervragen zonder antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-20052040518490

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2040518490

Vragen van de leden Arib en Klaas de Vries (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het tekortschieten van de medische zorg aan asielzoekers. (Ingezonden 18 juli 2005)

1

Hebt u kennisgenomen van de tv-uitzending over de medische zorg aan asielzoekers?1

2

Herinnert u zich uw antwoorden2 op eerder gestelde schriftelijke vragen waaronder die van 6 juni jl.? Herinnert u zich uw antwoord dat bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geen signalen bekend zijn dat de medische zorg aan asielzoekers tekortschiet? Waarop baseerde u deze uitspraak? Staat u nog steeds achter deze uitspraak?

3

Hoe komt het dat bij de IGZ wel degelijk een rapport is opgesteld over tekortschietende medische zorg aan Marisa Bartolomeu, een Angolese asielzoekster, en dat u dat niet heeft gemeld? Waarom is dit rapport niet openbaar gemaakt? Waarom hebt u dit niet gemeld in antwoord op bovengenoemde schriftelijke vragen?3

4

Deelt u de mening dat het niet of onvoldoende geven van informatie waar kamerleden om vragen niet correct is?

5

Hoeveel gevallen/klachten zijn gedurende de afgelopen 5 jaar bij de IGZ over de falende medische zorg aan asielzoekers bekend geworden? Wat is het oordeel van de IGZ hierover?

6

Hoeveel tuchtklachten zijn de afgelopen 5 jaar over medische zorg aan asielzoekers in behandeling geweest? Wilt u een overzicht van alle gevallen zowel die bij de Inspectie, als die bij het tuchtcollege bekend zijn naar de Kamer sturen?

7

Wat is uw oordeel over het overlijden van 3 asielzoeksters zoals in de uitzending1 werd vertoond als gevolg van het te laat verlenen van medische zorg?

8

Bent u nog steeds van oordeel dat de medische zorg aan asielzoekers uitstekend is geregeld? Wanneer is naar uw mening sprake van een tekortschietende medische zorg aan asielzoekers? Hoeveel asielzoekers moeten nog overlijden om te erkennen dat de medische zorg aan asielzoekers niet toegankelijk en onbereikbaar is?

9

Wilt u ingaan op de conclusies uit het IGZ-rapport waarin onder andere wordt geconcludeerd dat de samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen in asielzoekerscentra niet goed verloopt en dat de verpleegkundigen als een drempel fungeren met alle gevolgen van dien?

10

Is het waar dat huisartsen voor asielzoekers een dubbel tarief vergoed krijgen in vergelijking met een ziekenfondspatiënt zonder dat de asielzoekers direct op huisartsen een beroep kunnen doen? Vindt u dit redelijk? Zo neen, wat gaat u daaraan doen?


XNoot
1

Netwerk, 14 juli jl.

XNoot
2

Aanhangsel Handelingen, nr. 2030, vergaderjaar 2004–2005.

XNoot
3

de Volkskrant, 15 juli jl.