Vragen gesteld door de leden der Kamer

2040500590

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie over het onderzoek naar de rol van privé recherchebureaus in opsporingsonderzoeken en in uitspraken van rechters. (Ingezonden 29 september 2004)

1

Bent u bekend met het onderzoek in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak naar de rol van privé recherchebureaus in opsporingsonderzoeken en in uitspraken van de rechters?1

2

Hoe oordeelt u over het feit dat uit dit onderzoek blijkt dat het speurwerk van particuliere bureaus zonder kritiek wordt toegevoegd aan strafdossiers en dat een toets op de kwaliteit, onafhankelijkheid en rechtmatigheid van het onderzoek ontbreekt?

3

Wat zijn de redenen dat er in toenemende mate door particuliere recherchebureaus onderzoek wordt gedaan dat de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter zelf zouden moeten doen? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Hoe kan het dat noch het OM, noch de rechter voldoende toetsen op de kwaliteit, onafhankelijkheid en rechtmatigheid van het ingebrachte bewijsmateriaal? Vindt u dit aanvaardbaar? Zou de rol van particuliere recherchebureaus in opsporingsonderzoeken en rechterlijke vonnissen niet uitgesloten moeten worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

5

Welke richtlijnen betreffende de kwaliteit, onafhankelijkheid en rechtmatigheid van onderzoek zijn momenteel van kracht waaraan recherchebureaus en andere particuliere opsporingsdiensten zich moeten houden? Hoe en hoe vaak worden deze particuliere bureaus gecontroleerd of ze voldoen aan deze richtlijnen? Wordt er slechts eenmaal getoetst bij de vergunningverlening zoals op grond van de privacycode van 13 april 20042? Vindt u de controle afdoende, gezien de resultaten van het onderzoek? Gaat u de controle aanscherpen? Zo ja hoe?


XNoot
1

genoemd in NRC Handelsblad 23 september jl., gepubliceerd in de serie «Forensische studies» onder de titel «Particulier speurwerk verplicht».

XNoot
2

Staatscourant 13 april jl. Privacycode schept helderheid over verplichtingen particuliere recherche.

Naar boven