Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013XCIX nr. F

XCIX Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

F VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN DE ERVEN H. TE H.2 BETREFFENDE ERFBELASTING

Vastgesteld 16 april 2013

Klacht

Verzoekers zijn van mening dat de staatssecretaris van Financiën ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan de hardheidsclausule ex artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, bij de vaststelling van de door hen verschuldigde erfbelasting over de waarde van een woning die tot de nalatenschap behoorde. Zij menen dat uitgegaan had moeten worden van de werkelijke verkoopopbrengst van de woning, die aanmerkelijk lager is dan de WOZ-waarde, terwijl op die verkoopopbrengst in mindering zouden moeten worden gebracht de kosten die zij hebben gemaakt voor het opknappen en verkopen van de woning.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de staatssecretaris van Financiën inlichtingen verstrekt aan de commissie.

Feiten

De erflaatster overleed in maart 2010. Tot de nalatenschap behoorde een woning. Ingevolge de Successiewet 1956 wordt voor de vaststelling van de erfbelasting de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden in aanmerking genomen, i.c. het jaar 2010. Deze heeft als peildatum 1 januari 2009. Na bezwaar van verzoekers wordt de WOZ-waarde 2010 in december van dat jaar lager vastgesteld; deze verlaagde waarde wordt in aanmerking genomen in de in februari 2011, conform de op dat moment geldende Successiewet, opgelegde aanslagen in de erfbelasting. Verzoekers dienen geen bezwaarschriften in tegen die aanslagen.

In december 2011 vragen verzoekers aan de belastingdienst per brief om de aanslagen te herzien en uit te gaan van een andere WOZ-waarde, gelet op de marktontwikkelingen en de kosten die zij maken voor het opknappen van de woning. De woning is op dat moment nog niet verkocht. De belastingdienst beschouwt dit als een verzoek om ambtshalve herziening van de aanslagen, omdat de bezwaartermijn inmiddels al ruim verstreken is. Onder verwijzing naar de bovengenoemde wettelijke bepaling wordt het verzoek afgewezen.

Vervolgens doen verzoekers in januari 2012 het bovenomschreven beroep op de hardheidsclausule. De staatssecretaris wijst het verzoek af, gelet op de duidelijke wettelijke bepaling die op dit onderdeel van de nalatenschap van toepassing is. Hij wijst er ook op dat een situatie als die van verzoekers uitdrukkelijk aan de orde is geweest tijdens de parlementaire behandeling van die bepaling. Wat betreft de aftrekbaarheid van de onkosten die verzoekers als erfgenamen hebben gemaakt, wijst hij erop dat uitdrukkelijk in de wet is vastgelegd dat alleen de begrafeniskosten kunnen worden afgetrokken.

Intussen hebben verzoekers om een nieuwe WOZ-beschikking 2010 gevraagd, op grond waarvan, wederom na bezwaar, een wederom verlaagde WOZ-waarde is vastgesteld. Verzoekers hebben geen gebruik gemaakt van het middel van beroep teneinde om een nog lagere WOZ-waarde te vragen. De aanslagen in de erfbelasting zullen ook worden verlaagd. Het verschil tussen de gehanteerde WOZ-waard en de verkoopopbrengst is daarmee inmiddels aanzienlijk verkleind.

Overwegingen

Daar er geen sprake is van door de wetgever niet voorziene gevolgen van wetgeving, kunnen die gevolgen niet ongedaan gemaakt worden door toepassing van de hardheidsclausule.

De Successiewet is overigens per 1 januari 2012 aangepast, waardoor de WOZ-waarde in het jaar volgende op het jaar van overlijden in aanmerking kan worden genomen, waardoor de peildatum van de woningwaarde aanzienlijk dichter ligt bij de datum van overlijden. Bij deze wetswijziging is echter uitdrukkelijk afgezien van terugwerkende kracht.

Oordeel van de commissie3

De staatssecretaris heeft terecht geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie, Van Strien

De griffier van de commissie, Van Dijk


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: R.R. Ganzevoort (GL), W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD), A.C. Quik-Schuijt (SP),.J.M. Schouwenaar (VVD), G.A. Van Strien, (voorzitter) (PVV), J.G. Vlietstra (PvdA) en G. de Vries-Leggedoor (CDA).