XCI Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

B VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN R. S. TE D.2 BETREFFENDE EISEN INVOER AUTO

Vastgesteld 5 juli 2011

Klacht

Verzoeker klaagt dat hij door een wijziging van de regelgeving zijn nieuwe auto alleen in Nederland kan invoeren en gebruiken als hij deze technisch heeft aangepast.

Feiten

Verzoeker is voor zijn werk uitgezonden naar Curaçao. In januari 2009 is hem een personenauto geleverd die voldeed aan de op dat moment geldende voorwaarden voor invoer in Nederland. Met ingang van 1 januari 2010 is de regelgeving aangepast waardoor een emissiebestrijdingssysteem voor een auto moet bestaan uit een katalysator en lamdasonde; aan deze voorwaarde voldeed de auto niet. De herziene regeling bevat geen overgangsbepalingen. Verzoeker heeft zijn auto in juni 2010 verkocht vlak voor zijn terugkeer naar Nederland omdat de vereiste technische aanpassing van de auto niet mogelijk zou zijn.

Overwegingen

Verzoeker voert aan dat hij pas in september 2009 vernam dat auto’s moeten voldoen aan de eis van katalysator en lamdasonde. Omdat de technische aanpassing van zijn auto onmogelijk was en hij daarom de kans dat hij de auto in Nederland zou kunnen gebruiken, niet groot achtte, heeft hij zijn auto verkocht waardoor hij schade heeft geleden.

De minister stelt zich op het standpunt dat de auto pas in Nederland mag worden gebruikt na afgifte van het kentekenbewijs door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Deze moet onderzoeken of de auto voldoet aan de eisen vastgelegd in de Regeling voertuigen die met ingang van 1 januari 2010 is gewijzigd. De RDW heeft slechts inlichtingen verstrekt over de inhoud van de regeling maar het voertuig niet beoordeeld omdat verzoeker de auto heeft verkocht en niet ingevoerd in Nederland.

Oordeel van de commissie3

De minister kan worden gevolgd in haar standpunt omdat de Regeling voertuigen voor iedereen geldt en geen overgangsregeling kent. Het beroep van verzoeker op het vertrouwensbeginsel door de inlichtingen die de RDW hem heeft verstrekt, gaat niet op omdat deze inlichtingen alleen de uitleg van de inhoud van de wettelijke eisen betroffen. Hierdoor kunnen geen verwachtingen zijn gewekt die moeten worden gehonoreerd. Dat verzoeker op grond van de regeling zijn auto vóór invoer in Nederland heeft verkocht, is voor zijn eigen risico.

De commissie is van oordeel dat de minister van Infrastructuur en Milieu te laat inlichtingen heeft verstrekt waardoor de afdoening van dit verzoekschrift teveel tijd heeft genomen.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,

Van Strien

De griffier van de commissie,

De Gier


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Huijbregts-Schiedon (VVD), Quik-Schuijt (SP), De Vries-Leggedoor (CDA.), Ganzevoort (GroenLinks), Vlietstra (PvdA), Van Strien (PVV) (voorzitter) en Schouwenaar (VVD).

Naar boven