Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020CXL nr. A

CXL Raming der voor de Eerste Kamer in 2021 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

A RAMINGEN

Den Haag, 24 april 2020

Ter voldoening aan artikel 16 van het Reglement van Orde biedt de Huishoudelijke Commissie hierbij de Kamer de raming aan van de in 2021 voor haar benodigde uitgaven, alsmede die van de in dat jaar te verkrijgen ontvangsten en van de meerjarencijfers. De ramingen zijn bestemd om, na door de Kamer te zijn vastgesteld, bij de regering te worden ingezonden ten behoeve van de Rijksbegroting voor het jaar 2021.

De Huishoudelijke Commissie,

Voorzitter, J.A. Bruijn J.E.A.M. Nooren A.M.V. Gerkens

Griffier, R. Nehmelman,

Inleiding

Taken en taakvervulling Eerste Kamer der Staten-Generaal

De kerntaken van de Eerste Kamer der Staten-Generaal liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving, en het controleren van de regering.

De Eerste Kamer heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor de wetgevingskwaliteit en de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van voorgenomen wetgeving.

De Eerste Kamer heeft ook taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid, en zijn leden van de Eerste Kamer actief in diverse internationale parlementaire assemblees.

De verwerking van alle wetgeving, als ook de beoordeling van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen, vergt grote inzet, maar ook een doelmatige werkwijze. Dankzij het parttime karakter van de taakuitoefening door de Leden van de Eerste Kamer en de naar internationale maatstaven bescheiden omvang van de parlementaire staf, is de Eerste Kamer een van de minst kostende parlementaire huizen van Europa.

Voor een uitgebreide toelichting op de wetgevende en controlerende werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt verwezen naar de website www.eerstekamer.nl en de jaarberichten van de Eerste Kamer die daarop ook te vinden zijn.

Concrete voornemens voor 2021

2021 zal naast de kerntaken van de Eerste Kamer in het teken staan van de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting aan het Lange Voorhout, en de start van de renovatie als onderdeel van de renovatie van het gehele Binnenhof.

De raming bouwt verder in belangrijke mate voort op de werkzaamheden die in de achterliggende jaren zijn verricht. Hieronder wordt kort ingegaan op voor 2021 gestelde prioriteiten en nieuwe initiatieven:

Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting

De voorbereiding voor de renovatie van het gebouw van de Eerste Kamer als onderdeel van de renovatie van het Binnenhof die in de jaren 2021–2026 haar beslag krijgt, wordt voortgezet. Het voor de Eerste Kamer gebruiksklaar maken van de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer aan het Lange Voorhout 54 voor de jaren van de renovatie van het gebouw aan het Binnenhof zal in de eerste helft van 2021 worden afgerond.

De duur van de renovatie van het Binnenhof is bepaald op 5,5 jaar. De regering heeft met de Eerste Kamer bestuurlijk de afspraak gemaakt dat de Eerste Kamer naar het Binnenhof zal terugkeren wanneer de renovatie van de Eerste Kamer is voltooid. Bij de planning wordt rekening gehouden met een renovatieperiode voor de het gebouw van de Eerste Kamer van 3 tot 3,5 jaar.

De te maken kosten worden hoofdzakelijk geraamd door de projectorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), FM Haaglanden, in opdracht van de Eerste Kamer.

Follow up Coronacrisis

De werkzaamheden van de Eerste Kamer in 2021, zowel wat inhoud als organisatie betreft, zullen mede afhangen van de gevolgen van de huidige Coronacrisis. Op dit moment zijn die nog niet te overzien maar het is niet uitgesloten dat deze kunnen doorwerken in de organisatie of werkwijze van de Eerste Kamer. Extra kosten zijn nog niet geraamd maar worden bijvoorbeeld verwacht op het gebied van digitale vergaderfaciliteiten, aanpassingen in de schoonmaak en van de cateringvoorziening, het herinrichten van interne vergaderruimtes en werkkamers van de fracties en de griffie en het huren en meubileren van aanvullende externe ruimtes en/of digitale vergaderfaciliteiten.

Internationale activiteiten

Interparlementaire Assemblees

De Eerste Kamer neemt deel aan de delegaties van de Staten-Generaal naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, de Parlementaire Assemblee van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee, de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Beneluxraad. Kamerleden nemen voorts deel aan conferenties van de Inter-Parlementaire Unie (IPU).

De Europese activiteiten van de Eerste Kamer zijn te volgen op de website www.europapoort.nl. De procedures in het kader van de Europese werkwijze brengen mee dat er over belangrijke dossiers interparlementaire afstemming kan zijn.

Interparlementaire conferenties

Leden van de Eerste Kamer nemen deel aan de interparlementaire conferenties die in het kader van de parlementaire dimensie van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie door lidstaten worden georganiseerd. Belangrijk zijn de vergaderingen van de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC) die halfjaarlijks plaatsvinden, als ook de voorzittersconferenties van de COSAC.

Verder vindt halfjaarlijks plaats de Interparlementaire Conferentie die toezicht houdt op het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie en op het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). Eveneens halfjaarlijks is er een conferentie in het kader van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Het Verdrag vraagt, op de voet van artikel 13, interparlementaire uitwisseling van informatie en gedachtewisseling over het begrotingsbeleid van de lidstaten. Sinds 2017 kent de Europese Unie voorts een Gemeenschappelijke Parlementaire Controle Groep Europol, waarin alle parlementen van de EU-lidstaten leden benoemen.

Eén keer per jaar komen de Voorzitters van de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie bijeen voor de «Speakers Conference». Op de agenda staan actuele Europese onderwerpen die in alle nationale parlementen aan de orde zijn, als ook werkwijzen en «best practices» inzake Europese aangelegenheden.

Griffie IB Interparlementaire betrekkingen

De Griffie Interparlementaire Betrekkingen (Griffie IB) werkt voor zowel de Eerste als Tweede Kamer en ondersteunt gemengde delegaties – samengesteld uit leden van beide Kamers – naar parlementaire assemblees. In 2019 is overeengekomen dat de apparaatskosten ten behoeve van de Griffie IB verdeeld worden tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer betaalt 1/3 deel van deze kosten vanaf 2020.

Ontvangsten van hoge buitenlandse functionarissen en parlementaire delegaties

Ook ontvangt de Eerste Kamer met enige regelmaat staatshoofden en buitenlandse parlementaire delegaties, en leggen de Voorzitter of een delegatie van Kamerleden inhoudelijke werkbezoeken af aan buitenlandse parlementen.

Activiteiten gericht op (wederzijdse dan wel unilaterale) technische bijstand.

De Griffier en de griffie nemen ook deel aan interparlementaire ambtelijke netwerken die van belang zijn voor de organisatie van het parlementaire werk, als ook om goede ondersteuning te bieden aan internationale activiteiten van Voorzitter en Leden. In het bijzonder kunnen worden genoemd de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP; website: www.asgp.co) en het European Center for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD, website: https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/pub/about.do).

Tegemoetkomen aan verzoeken om informatieoverdracht over de organisatie van het parlementaire werk en de parlementaire gang van zaken rond wetgeving en beleid (ook Europees) draagt bij tot een positief beeld over de Eerste Kamer in internationaal verband.

Ambtelijke organisatie

De griffie is de ambtelijke organisatie die, onder leiding van de Griffier, de Eerste Kamer bij de uitvoering van haar (grond)wettelijke taken ondersteunt.

Griffier

De Griffier heeft de eindverantwoordelijkheid van de griffie. De Griffier verzorgt met de eenheid Communicatie & Protocol (C&P) de (media)voorlichting over plenaire en commissievergaderingen. Verder organiseert C&P de protocollaire kant van (inter)nationale ontvangsten door de Eerste Kamer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de organisatie van Verenigde Vergaderingen zoals de vergadering op Prinsjesdag. Het secretariaat van Voorzitter/Griffier verzorgt de secretariële ondersteuning van de Voorzitter en de Griffier.

Inhoudelijke ondersteuning

De afdeling Inhoudelijke Ondersteuning staat de commissies en individuele Leden van de Kamer bij in hun wetgevende en controlerende werk. De afdeling bereidt de plenaire en commissievergaderingen voor, zorgt voor verslaglegging en voor uitvoering van genomen besluiten. Ook ondersteunt zij de voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstellen en correspondentie met de regering. De afdeling staat onder leiding van de eerste plaatsvervangend griffier.

Bedrijfsvoering

Deze afdeling zorgt voor het ondersteunen van de processen en de organisatie van de Eerste Kamer met betrekking tot personele en organisatorische aangelegenheden, juridisch advies (o.a. over de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren), ICT en financiën. Ook maakt het projectbureau Veiligheid en Huisvesting onderdeel uit deze afdeling. Tevens verzorgt deze afdeling alle facilitaire aangelegenheden van de Eerste Kamer. Samengevat zorgt de afdeling ervoor dat Kamerleden, de fracties en de griffiemedewerkers op een goede manier hun werk kunnen doen en bezoekers op een gastvrije manier worden ontvangen. De afdeling staat onder leiding van het Hoofd Bedrijfsvoering.

Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft de leiding van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De wetgevende taak van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal is beperkt van omvang. Plenaire vergaderingen van de Verenigde Vergadering hebben doorgaans een sterk ceremonieel karakter.

Voor 2020 staat op de rol de vergadering die op grond van artikel 65 van de Grondwet jaarlijks op de derde dinsdag van september wordt gehouden. De uit de organisatie van deze Verenigde Vergadering voortvloeiende kosten maken deel uit van de begroting van de Eerste Kamer. Samen met de Tweede Kamer beheert de Eerste Kamer de website www.staten-generaal.nl.

Tevens staat voor jaar 2020 een Verenigde Vergadering op stapel inzake de viering van 75 jaar vrijheid. Gezien de huidige crisisomstandigheden zien wij de noodzaak in om ook als Eerste Kamer een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de maatschappelijke en economische gevolgen van de COVID-19 crisis. Derhalve zijn wij voornemens om ons in te spannen om de geraamde kosten voor deze geplande Bijzondere Verenigde Vergadering in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid substantieel te versoberen.

Na 2021 zal de Verenigde Vergadering in het kader van Prinsjesdag in verband met de renovatie elders in Den Haag worden gehouden.

Overige activiteiten

Educatieve programma's

Bijzondere aandacht hebben de educatieve programma's voor scholieren, zoals het project De Derde Kamer, waarin de Eerste Kamer een actief aandeel heeft. De Eerste Kamer faciliteert de werkzaamheden van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat. Veelvuldig brengen groepen bezoekers, scholieren en studenten via ProDemos een bezoek aan de Eerste Kamer.

Ook neemt de Eerste Kamer deel aan Open Monumentendag.

Provinciebezoeken

Om de bijzondere band tussen de provinciale staten en de Eerste Kamer, zoals die tot uitdrukking komt in de Kieswet, te onderstrepen, organiseert de Eerste Kamer in iedere zittingsperiode ontvangsten van Provinciale en gedeputeerde staten van de Provincies in het gebouw van de Eerste Kamer. De provinciebezoeken worden in deze zittingsperiode van de Eerste Kamer geclusterd naar de regio's voortgezet.

Artikel 1: Wetgeving en controle Eerste Kamer

De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (in € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

11.770

10.889

12.706

12.635

18.832

21.491

             

Uitgaven – totaal

11.770

10.889

12.706

12.635

18.832

21.491

01. Apparaat

8.317

7.363

9.034

8.883

14.695

17.527

02. Vergoedingen Voorzitter en leden Eerste Kamer

3.360

3.439

3.590

3.639

3.771

3.846

03. Verenigde Vergadering

93

87

82

113

366

118

             

Ontvangsten

198

169

192

217

239

261

ALGEMEEN

De voorliggende raming voor 2020 sluit in grote lijnen aan bij de financiële kaders zoals die ook voor 2019 zijn gehanteerd. De aanwending van de (personele en materiële) middelen geschiedt mede ter realisering van de organisatorische en digitale werkprocessen. De kosten op aangeven van de «Projectorganisatie Tijdelijke Huisvesting» zijn daarin ook opgenomen en dit verklaart dan ook grotendeels de substantiële stijging van het apparaat kostenbudget. Kosten van groot onderhoud van het gebouw komen in de raming niet tot uitdrukking. Deze maken deel uit van de kosten van het Rijksvastgoedbedrijf (begroting Ministerie van BZK).

Incidenteel zijn de kosten «Apparaat» in jaar 2020 en jaar 2021 inzake de Demarcatielijst respectievelijk € 938.163,00 en € 3.825.158,00 en inzake AV in jaar 2020 en jaar 2021 respectievelijk € 2.600.000,00 en € 2.277.646,00. De bij Voorjaarsnota 2020 gebudgetteerde middelen voor de audiovisuele ondersteuning van de Eerste Kamer betreffen een structurele investering ten behoeve van de inrichting van de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer. Zonder deze investering is het voor de Eerste Kamer niet mogelijk om de grondwettelijke openbaarheid van vergaderingen aan de hand van beeld en geluid te realiseren in de nieuwe huisvesting.

Structureel zijn de resterende kosten «Apparaat» a € 11.000.000,00 en «Vergoedingen Voorzitter en Leden Eerste Kamer» en de resterende kosten «Verenigde Vergadering» a € 116.000,00.Voor de THLV, demarcatielijst, is een bedrag voor de jaren 2020 en 2021 beschikbaar van € 6,8 miljoen. Er is voor het jaar 2020 opgenomen in VJN 2020 en bekend bij BZK: € 938.163,00 (exclusief AV investeringen en onderhoud). Dat betekent dat € 5.861.837 miljoen kan doorschuiven van 2020 naar 2021. Het benodigd budget voor EK in 2021 (exclusief AV investeringen en onderhoud) is opgenomen en bekend bij BZK in VJN 2020: € 3.825.158,00. Er blijft dus eventueel nog geld over voor latere jaren.

Door de Voorzitter van de Eerste Kamer is een brief uitgegaan naar BZK, met als inhoud, dat de Eerste Kamer zich zal inspannen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de maatschappelijke en economische gevolgen van de COVID-19 crisis. Dit betreft het jaar 2020.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

UITGAVENARTIKEL 1, artikelonderdeel 01

APPARAAT

Personeel Eerste Kamer

De personele bezetting geeft per 1 februari 2020 het volgende beeld te zien:

Totaal aantal ambtenaren

55

Schalen 1 t/m 4

5

Schalen 5 t/m 10

28*

Schaal 11 en hoger

22*

* Incl. uitbreiding projectbureau Veiligheid en Huisvesting, exclusief verdere doorontwikkeling griffie 2020 met bijbehorende formatieuitbreiding. De beschikbare formatie in fulltime eenheden (Fte’s) bedraagt voorlopig 54,33. De werkelijke bezetting in fte’s per 1 februari 2020 bedraagt 51,70. De verdeling daarvan is als volgt:

Schaal

Aantal Fte’s

   

19

1

   

16

1

   

14

4,86

   

13

1

   

12

5

   

11

8,86*

   

Totaal schaal 11 en hoger

 

21,72

 

10

3,00

   

9

8,75

   

8

4,56

   

7

2,97

   

6

2,81

   

5

3,92

   

Totaal schalen 5 t/m 10

 

26,01

 

4

3,06

   

2

0,89

   

Totaal schalen 1 t/m 4

 

3,95

 

Totaal

51,68

51,68

 

Ambtelijk personeel

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: brutosalarissen, toelagen, pensioenkosten, sociale lasten en gratificaties. Wij verwachten in 2021 een uitbreiding van de formatie van ruim 7 Fte. Door invoering van het IKB per 1 januari 2020 vallen de brutosalarissen hoger uit, doordat de vakantie-uitkering jaar 2019 juni t/m december en de eindejaarsuitkering van december 2019, in mei 2020 worden uitbetaald. In jaar 2021 is dit weer lager.

Overige personeelsuitgaven

Op dit onderdeel worden onder andere de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: opleidings- en cursusgelden, uitgaven aan personeel, de kosten van inhuur externen (ter tijdelijke vervanging van medewerkers), de kosten van de ondernemingsraad. De post biedt tevens ruimte voor de in 2020 verrichte werkzaamheden door I-interim Rijk.

Postactief personeel

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: de uitkeringen aan oud-personeel van de Kamer op wie de Wachtgeldregeling van toepassing is. Tevens worden hierop de doorberekende apparaat- en administratiekosten verantwoord.

Materieel

Uitzending leden en ambtenaren naar het buitenland

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de reis- en verblijfkosten, alsmede andere uitgaven betreffende de uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Eerste Kamer naar het buitenland. Bij het geraamde bedrag is rekening gehouden met het toenemend interparlementair verkeer in verband met de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer.

Vergoedingen

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: vergoedingen aan stagiaires, personeel voor maaltijden bij overwerk, reis- en verblijfkosten en kosten van het vervoerplan woon-werkverkeer Staten-Generaal.

Diensten van derden/uitbestede werkzaamheden

Op dit onderdeel worden door derden uitgevoerde werkzaamheden geraamd en verantwoord. De uitbestede werkzaamheden zijn onder andere (een deel van de) schoonmaak, bewaking/beveiliging, onderhoud technische- en bedrijfsinstallaties, onderhoud kantoormachines, onderhoud meubilair en stoffering, onderhoud groenvoorziening, binnen- en buitenonderhoud gebouwen, en externe advisering.

Met de Tweede Kamer is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met betrekking tot de beveiliging en openstelling van de Kamer. In de beveiligingskosten zijn meegenomen de beveiligingskosten verband houdend met de ontvangst in het gebouw van de Eerste Kamer van bezoekersgroepen via Stichting ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Wat betreft «Uitbesteding bewaking/beveiliging» zijn de kosten vooral hoger door beveiliging van de huizen van senatoren en Fte’s voor de scanstraat (2 Fte) en meldkamer (1 Fte).

Wat betreft «onderhoud technische- en bedrijfsinstallaties» zijn de kosten vooral bepaald door de audiovisuele middelen. Onder de post «Uitbesteding advisering/opdrachtverlening « vallen de kosten van de Griffie IB en het ICT-bedrijf Avantage.

Demarcatielijst eigen kosten EK

Op dit onderdeel zijn opgenomen in de jaren 2020 en 2021 totaal € 4.763.320,00 inzake de «demarcatielijst niet-huisvestingskosten», tijdelijke huisvesting Lange Voorhout 34. Dit geschiedt in overleg met FM Haaglanden.

Fractieondersteuning Leden

Op dit onderdeel worden de kosten geraamd en verantwoord die nodig zijn voor de administratieve ondersteuning van de fracties. Het bedrag voor fractieondersteuning (inclusief de doeluitkering voor stages) voor het 2021 bedraagt € 683.000,00.

Overige diensten

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: uitgaven voor porti- en bezorgkosten, telefoon en voor werving en selectie.

Algemene benodigdheden/bureaukosten

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: kosten voor papier, enveloppen, schrijf- en bureaubehoeften alsmede aanschaf boeken en abonnementen.

Specifieke gebruiksgoederen

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van werk- en dienstkleding.

Specifieke verbruiksgoederen

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van het verbruik en vastrecht van elektra, gas, water en warmtelevering alsmede de kosten van aankoop van gereedschappen en (kleine) vervangingsmaterialen.

Representatiekosten

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten voor representatie, daaronder ook begrepen de kosten van de ontvangst van buitenlandse delegaties en genodigden. Cateringkosten voor ontvangsten worden echter verantwoord onder het onderdeel catering.

Belastingen/heffingen/retributies

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten voor rioolrecht, verontreinigingsheffing en het abonnement kabelnetaansluiting. Evenals in voorgaande jaren is, in afstemming met de Tweede Kamer, een bijdrage geraamd aan de Stichting ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, die als oogmerk heeft de toegangsprijs voor bezoeken aan de parlementaire gebouwen aan het Binnenhof voor burgers gematigd te houden. De bijdrage wordt aan laatstbedoelde Stichting verstrekt à € 37.500,- per jaar. Verder draagt de Kamer in 2021 voor een bedrag van € 35.000,- bij aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

Catering Eerste Kamer

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten die betrekking hebben op alle door de cateraar aan de Eerste Kamer doorberekende kosten.

Publiciteitskosten

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord: drukwerkkosten, de kosten voor de websites, de aanschaf van relatiegeschenken en de kosten voor in- en externe communicatie.

Exploitatie vervoermiddelen

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten die betrekking hebben op de dienstauto en dienstfietsen. De dienstauto wordt vanaf medio 2020 geleased. Hiermee sluit de Eerste Kamer aan bij de rijksbrede inkoop en aanbesteding van het dienstwagenpark van de overheid. Doordat de auto geleased wordt, worden deze kosten hoger en post «Aanschaf/vervanging Investeringsgoederen» op dit punt lager.

Parlementaire documenten

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van de parlementaire documenten Eerste Kamer. Met de SDU is voor de periode 2012–2017, als uitkomst van een Europese aanbesteding, een basiscontract gesloten over de elektronische bekendmaking (op basis van de Wet elektronische bekendmaking), als ook over de afname van papieren stukken. Dit basiscontract loopt in jaar 2021 ook door. De bijdrage van de Eerste Kamer in de kosten voor elektronische bekendmaking (na de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking), als ook het aandeel van de Kamer in de (sterk verminderde) afname van papieren drukwerk, zal op dit onderdeel worden verantwoord.

Automatiseringskosten

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van onderhoud programmatuur, de dienstverleningsovereenkomst automatisering (DVO) met Avantage, de DVO met de Tweede Kamer, lijnhuurverbindingen en kijkfunctie in het oude salarissysteem personeel-, salarissysteem (LPS/PIMS) en gebruiksfunctie financiële systeem (Oracle en Apro). De kosten voor aansluiting bij het salarissysteem P-Direkt zijn in de raming meegenomen.

Aanschaf/vervanging van overige investeringsgoederen

Onder dit onderdeel vallen noodzakelijke investeringen in kantoormeubilair, hard- en software en overig (groot) materieel, zoals iPhones. De nieuwe dienstauto zal hier niet meer opkomen, deze wordt geleased. Vooral door aanschaf audiovisuele hardware en de daar bijbehorende audiovisuele software zijn deze kosten aanzienlijk hoger dan in jaar 2019.

UITGAVENARTIKEL 1, artikelonderdeel 02,

VERGOEDINGEN VOORZITTER EN LEDEN EERSTE KAMER

De raming van dit artikel is gebaseerd op de vigerende wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de werkzaamheden, de vergoeding voor secundaire voorzieningen en de kostenvergoedingen van de Voorzitter en de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

UITGAVENARTIKEL 1, artikelonderdeel 03,

VERENIGDE VERGADERING

Op dit artikel worden geraamd en verantwoord alle kosten die verband houden met het in orde brengen van de Ridderzaal voor de Verenigde Vergadering op de derde dinsdag van september. Op dit artikel worden ook de uitgaven voor een eventuele bijzondere Verenigde Vergadering verantwoord, zoals in november 2020 de viering van 75 jaar vrijheid.

ONTVANGSTENARTIKEL 1, artikelonderdeel 04,

ONTVANGSTEN

Diverse ontvangsten

Op dit artikel worden de ontvangsten van diverse aard geraamd en verantwoord. Dit betreft vooral de volgende posten: opbrengst cateringverkopen (via OSP) en verkoop relatiegeschenken Eerste Kamer en terugbetalingen fractievergoedingen uit een vorig jaar en UWV uitkeringen. Tevens een detachering van een griffiemedewerker t/m 31-10-20. In het jaar 2020 is tevens meegenomen de verkoop van de dienstauto.

UITSPLITSING NAAR UITGAVEN BETREFFENDE DE REALISATIE 2019, BEGROTING 2020 EN DE RAMING 2021

(RAMING VAN DE) UITGAVEN – uitsplitsing naar uitgavensoort in €

artikel

artikelonderdeel

omschrijving

Realisatie

2019

Begroting

2020

Raming

2021

9901

 

Wetgeving en controle Eerste Kamer totaal

12.635.181

18.831.500

21.491.500

           
 

O1

APPARAAT – totaal

8.883.511

14.695.000

17.527.500

           
   

Personeel Eerste Kamer – totaal

4.932.074

5.744.360

6.078.917

           
   

Ambtelijk personeel

4.008.964

4.632.912

5.045.934

   

Reservering eindheffing WKR

670.377

690.488

704.298

   

Overige personeelsuitgaven

165.313

330.960

236.885

   

Postactieven – Wachtgelden

87.420

90.000

91.800

           
   

Materieel – totaal

3.951.437

8.950.639

11.448.583

           
   

Uitzending leden en ambtenaren buitenland

67.352

120.000

85.000

   

Vergoedingen

91.942

98.800

100.500

   

Diensten van derden/uitbesteding

1.076.920

2.229.212

2.138.433

   

Demarcatielijst eigen kosten EK

127.680

938.163

3.825.158

   

Fractieondersteuning Leden

418.207

683.000

683.000

   

Overige diensten

122.320

155.000

157.500

   

Algemene benodigdheden/bureaukosten

49.501

51.000

52.000

   

Specifieke gebruiksgoederen

11.459

4.000

12.000

   

Specifieke verbruiksgoederen

133.786

138.000

141.000

   

Representatiekosten

66.022

79.200

80.600

   

Belastingen/heffingen/retributies

75.027

76.100

76.100

   

Catering Eerste Kamer

378.154

389.500

398.000

   

Publiciteitskosten

306.911

262.500

254.000

   

Exploitatie vervoermiddelen

8.822

16.500

17.000

   

Parlementaire documenten

145.711

160.000

160.000

   

Automatiseringskosten

171.273

232.000

236.000

   

Aanschaf/vervanging overige investeringsgoederen

690.350

3.307.664

3.022.294

   

Gebruik grafelijke zalen

10.000

10.000

10.000

           
 

O2

VERGOEDINGEN VOORZITTER EN LEDEN Eerste Kamer – totaal

3.638.535

3.770.500

3.846.000

   

Pensioen / wachtgeld Oud – Voorzitters

38.203

39.349

40.136

   

Vergoeding voor de werkzaamheden

2.236.307

2.303.763

2.349.928

   

Vergoeding voor secundaire voorzieningen

235.063

242.115

246.957

   

Kostenvergoedingen

1.128.962

1.185.273

1.208.979

           
 

O3

VERENIGDE VERGADERING – totaal

113.135

366.000

118.000

   

Organisatie van de Verenigde Vergadering

113.135

366.000

118.000

UITSPLITSING NAAR ONTVANGSTEN BETREFFENDE DE REALISATIE 2019, BEGROTING 2020 EN DE RAMING 2021

(RAMING VAN DE) ONTVANGSTEN – uitsplitsing naar ontvangstensoort in €

artikel

artikelonderdeel

omschrijving

Realisatie 2019

Begroting 2020

Raming 2021

9901

 

Wetgeving en controle Eerste Kamer – totaal

217.066

239.000

261.500

           
 

O4

ONTVANGSTEN -totaal

217.066

239.000

261.500

   

Diverse ontvangsten

185.966

206.967

236.500

   

Vergoeding verleende diensten

31.100

32.033

25.000