36 526 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om regels te stellen ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (PbEU 2023, L 150);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

aanbieder van cryptoactivadiensten:

een aanbieder van cryptoactivadiensten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 15, van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PbEU 2023, L 150) wanneer deze een of meer cryptoactivadiensten verricht als bedoeld in dat artikel, onderdeel 16, met uitzondering van het verlenen van advies over cryptoactiva bedoeld in dat onderdeel, onder h;

cryptoactivum:

een cryptoactivum als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 5, van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PbEU 2023, L 150) behalve wanneer het onder de in artikel 2, tweede, derde en vierde lid, van die verordening genoemde categorieën valt of anderszins als geldmiddel wordt aangemerkt;

verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie:

Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (PbEU 2023, L 150);

zelfgehost adres:

een zelfgehost adres als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 20, van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie;

2. De begripsbepalingen aanbieder van een bewaarportemonnee, virtuele valuta en verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie vervallen.

3. Onderdeel b van de begripsbepaling correspondentrelatie komt te luiden:

 • b. de betrekkingen tussen banken en andere financiële ondernemingen, banken onderling en andere financiële ondernemingen onderling, inclusief wanneer soortgelijke diensten door een correspondentinstelling aan een respondentinstelling worden verleend en met inbegrip van betrekkingen die zijn aangegaan voor effectentransacties of geldovermakingen, of betrekkingen die zijn aangegaan voor cryptoactivatransacties of overdrachten van cryptoactiva;

B

Artikel 1a wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid wordt gewijzigd als volgt:

a. Onderdeel k komt te luiden:

 • k. aanbieders van cryptoactivadiensten;

b. Na onderdeel k wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • l. bijkantoren in Nederland van andere financiële ondernemingen als bedoeld onder a tot en met i en k, met zetel buiten Nederland.

2. In het vierde lid vervallen de onderdelen l en m, onder verlettering van de onderdelen n tot en met q tot l tot en met o.

C

In artikel 1b, eerste en tweede lid, wordt «onderdeel n» telkens vervangen door «onderdeel l».

D

Artikel 1d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «, vierde lid, onderdeel l en m,».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «onderdeel c, d, h en i» vervangen door «onderdeel c, d, h, i en k».

3. In het eerste lid, onderdeel e, wordt «o en p» vervangen door «m en n».

4. In het eerste lid, onderdeel f, wordt «onderdeel n» vervangen door «onderdeel l».

5. In het tweede lid wordt «de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie» vervangen door «de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 5 en 6 van die verordening».

6. In het derde lid wordt na «de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten» een zinsnede ingevoegd: «en de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 15 en 16 van die verordening».

E

In artikel 2e, eerste lid, wordt «artikel 1a, derde lid, onderdeel b of e» vervangen door «artikel 1a, derde lid, onderdeel b, e of k».

F

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde lid, onderdeel g, wordt «de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie» vervangen door «de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie».

2. In het zevende lid wordt «onderdeel n» vervangen door «onderdeel l».

3. In het tiende lid wordt «onderdeel o» vervangen door «onderdeel m».

G

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het vierde lid wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van onderdeel e, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. bij beëindiging van de correspondentrelatie om redenen die verband houden met het witwassen van geld en terrorismefinanciering, het besluit gedocumenteerd wordt.

2. Onder vernummering van het vijfde tot en met het elfde lid tot zesde tot en met twaalfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. In aanvulling op de cliëntenonderzoeksmaatregelen, bedoeld in artikel 3, dragen aanbieders van cryptoactivadiensten er bij overdrachten van cryptoactiva naar of vanuit een zelfgehost adres zorg voor dat:

  • a. zij beschikken over interne beleidsregels, procedures en controles om het risico op het witwassen van geld en terrorismefinanciering vast te stellen en te beoordelen;

  • b. er risicobeperkende maatregelen worden getroffen die in verhouding staan tot de vastgestelde risico's. Daarbij gaat het om een of meer van de volgende risicobeperkende maatregelen:

   • 1°. het nemen van risicogebaseerde maatregelen ter identificatie en ter verificatie van de identiteit van de initiator of de begunstigde van een overdracht naar of vanuit een zelfgehost adres, of van de uiteindelijke begunstigde eigenaar van de initiator of begunstigde, onder meer door een beroep te doen op derde partijen;

   • 2°. het eisen van aanvullende informatie over de oorsprong en de bestemming van de overgemaakte cryptoactiva;

   • 3°. het aanscherpen van de permanente monitoring van deze transacties;

   • 4°. alle andere maatregelen om de risico's op het witwassen van geld en terrorismefinanciering evenals het risico op niet-uitvoering en ontduiking van gerichte financiële sancties en van gerichte financiële sancties in verband met de financiering van proliferatie te beperken en te beheersen.

3. In het tiende lid (nieuw) wordt »het vijfde lid, het zesde lid, onderdeel b, en het zevende en achtste lid» vervangen door «het zesde lid, het zevende lid, onderdeel b, en het achtste en negende lid».

4. In het twaalfde lid (nieuw) wordt «het derde tot en met zesde, achtste en tiende lid» vervangen door «het derde tot en met zevende lid, negende lid en elfde lid».

H

In artikel 16, derde lid, wordt «onderdeel o» vervangen door «onderdeel m».

I

In artikel 22e, eerste lid, wordt «onderdeel n» vervangen door «onderdeel l».

J

Hoofdstuk 3A vervalt.

K

Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a vervalt «23b, 23c, eerste lid en derde lid, 23e, eerste, tweede en derde lid, 23g, eerste en tweede lid, 23h, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 23i, 23j, eerste en tweede lid,».

2. In onderdeel c wordt «de artikelen 4 tot en met 14 en 16, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie» vervangen door «de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie».

L

Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a vervalt «23b, 23c, eerste lid en derde lid, 23e, eerste, tweede en derde lid, 23g, eerste en tweede lid, 23h, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 23i, 23j, eerste en tweede lid».

2. In onderdeel c wordt «de artikelen 4 tot en met 14 en 16, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie» vervangen door «de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie».

M

In artikel 33, eerste lid, wordt «artikel 8, derde tot en met zesde en achtste lid» vervangen door «artikel 8, derde, vierde, zesde, zevende en negende lid».

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten vervalt in de zinsnede met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme «23b, 23e, 23g, 23h, 23i, 23j».

ARTIKEL III

De Sanctiewet 1977 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 10, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel l komt te luiden:

 • l. aanbieders van cryptoactivadiensten waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing is.

2. Onderdeel m komt te vervallen.

B

In de artikelen 10b, eerste en tweede lid, en 10ba wordt «artikel 10, tweede lid, onder a tot en met m» vervangen door «artikel 10, tweede lid, onder a tot en met l».

ARTIKEL IV

 • 1. Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en van bewaarportemonnees die op het moment van inwerkingtreding van deze wet geregistreerd stonden in het register, bedoeld in artikel 23f van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, zoals dat luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, mogen, tenzij die registratie wordt doorgehaald, hun diensten blijven aanbieden tot en met 30 juni 2025 of totdat hun overeenkomstig artikel 63 van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PbEU 2023, L 150) een vergunning is verleend of geweigerd, naargelang wat zich het eerst voordoet.

 • 2. Op aanbieders als bedoeld in het eerste lid blijven de volgende bepalingen van toepassing, naar de tekst van die bepalingen zoals deze onmiddellijk voorafgaand aan inwerkingtreding van deze wet luidden:

  • a. de bij of krachtens hoofdstukken 2 en 3 en de artikelen 23bb, 23d, derde lid, 23e, 23f en 23h tot en met 23j van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme gestelde regels, met dien verstande dat voor «de Nederlandsche Bank» «de Stichting Autoriteit Financiële Markten» wordt gelezen;

  • b. hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, voor zover betrekking hebbend op de in onderdeel a bedoelde regels;

  • c. afdeling 5 van de Sanctiewet 1977.

 • 3. Overtredingen van hoofdstukken 2, 3 en 3A van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, begaan of aangevangen voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel J, worden afgehandeld door:

  • a. indien ter zake van de overtreding op dat moment reeds een rapport van bevindingen was opgesteld: De Nederlandsche Bank N.V.; of

  • b. indien ter zake nog geen rapport van bevindingen was opgesteld: de Autoriteit Financiële Markten.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Naar boven