36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PATIJN

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een fout is gemaakt bij de koopkrachtberekeningen van Prinsjesdag waardoor de koopkracht van groepen is overschat, bijvoorbeeld de koopkracht van alleenstaanden op het sociaal minimum met 1,3%;

overwegende dat de Commissie sociaal minimum heeft geconstateerd dat deze groepen onvoldoende inkomen hebben om rond te komen;

spreekt uit dat de fout volledig gecompenseerd moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Patijn

Naar boven