36 457 Voorstel van wet van het lid Ellian tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de toevoeging van een regeling ter aanscherping van het regime in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen intensief toezicht (Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen in verband met het verminderen van het onaanvaardbare risico op voortgezet crimineel handelen vanuit detentie door de gevaarlijkste gedetineerden van ons land;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Penitentiaire beginselenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na onderdeel f een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • g. afdeling voor intensief toezicht: afdeling waar gedetineerden op grond van artikel 14, tweede lid, worden ondergebracht in verband met de noodzaak van intensief toezicht;.

B

In artikel 14, tweede lid, wordt de zinsnede «alsmede met het delict waarvoor zij zijn gedetineerd» vervangen door «, het delict waarvoor zij zijn gedetineerd alsmede met de intensiteit van het toezicht dat op de gedetineerde noodzakelijk is».

C

Na het opschrift van hoofdstuk VII wordt een opschrift ingevoegd, luidende:

Paragraaf 1. Algemene regels over contacten met de buitenwereld

D

Na artikel 40 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 2. Bijzondere regels bij intensief toezicht en in extra beveiligde inrichtingen

Artikel 40a

 • 1. Deze paragraaf is slechts van toepassing op gedetineerden die verblijven in een extra beveiligde inrichting als bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onder d, of in een afdeling voor intensief toezicht.

 • 2. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder contact verstaan:

  • a. het verzenden of ontvangen van brieven of andere poststukken, als bedoeld in artikel 36, eerste lid;

  • b. het ontvangen van bezoek, als bedoeld in artikel 38, eerste lid; en

  • c. het voeren van een telefoongesprek, als bedoeld in artikel 39, eerste lid.

 • 3. In afwijking van de artikelen 36, eerste lid, eerste volzin, 38, eerste lid, eerste volzin en 39, eerste lid, eerste volzin, is het de gedetineerde niet toegestaan contact te hebben zonder voorafgaande toestemming van de directeur.

 • 4. De directeur kan weigeren toestemming te geven voor een contact, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 36, vierde lid.

 • 5. De directeur geeft in ieder geval geen toestemming voor contact met:

  • a. andere gedetineerden;

  • b. personen die verdacht worden van deelname aan een criminele organisatie;

  • c. personen die verdacht worden van een delict waarop naar de wettelijke omschrijving een maximale gevangenisstraf staat van acht jaar of meer;

  • d. andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van personen.

 • 6. De directeur maakt in ieder geval gebruik van zijn bevoegdheid om toezicht te houden op het contact:

  • a. ten aanzien van brieven of andere poststukken op de wijze bedoeld in artikel 36, derde lid;

  • b. ten aanzien van bezoek op de wijze bedoeld in artikel 38, vierde lid;

  • c. ten aanzien van telefoongesprekken op de wijze bedoeld in artikel 39, tweede lid.

 • 7. De gedetineerde ontvangt per bezoekmoment slechts één volwassen persoon dan wel één minderjarige vergezeld van ten hoogste één volwassen persoon.

 • 8. De gedetineerde heeft slechts contact in het Nederlands, Fries, Papiaments of Engels. Indien de gedetineerde, de verzender, ontvanger of gesprekspartner geen van die talen beheerst, vindt contact plaats in een taal die beide partijen beheersen. Indien de gedetineerde en de verzender, ontvanger of gesprekspartner wel een van de genoemde talen beheersen, wordt bij contact in een andere taal de brief of het andere poststuk niet verzonden of niet aan de gedetineerde verstrekt, het bezoek beëindigd of de telefoonverbinding verbroken.

Artikel 40b

 • 1. Onverminderd artikel 40a en in afwijking van artikel 38, eerste lid, en artikel 39, eerste lid, geldt voor contact van de gedetineerde die verblijft in een extra beveiligde inrichting dat de gedetineerde wordt toegestaan:

  • a. maximaal twee keer per maand een telefoongesprek te voeren als bedoeld in artikel 39, eerste lid;

  • b. maximaal een keer per maand bezoek te ontvangen als bedoeld in artikel 38, eerste lid;

 • 2. De directeur kan de gedetineerde toestemming verlenen om, in afwijking van het eerste lid, onder b, ten hoogste twee keer per maand bezoek te ontvangen, indien de gedetineerde gedurende een aaneengesloten periode van ten minste twaalf maanden niet betrokken is geweest bij feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. De verhoging uit dit lid wordt ongedaan gemaakt, indien de gedetineerde betrokken raakt bij feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming.

Artikel 40c

Onverminderd artikel 40a en in afwijking van artikel 38, eerste lid, geldt voor contact van de gedetineerde die verblijft in een afdeling voor intensief toezicht dat de gedetineerde wordt toegestaan:

 • a. maximaal één keer per week een telefoongesprek te voeren als bedoeld in artikel 39, eerste lid;

 • b. maximaal twee keer per maand bezoek te ontvangen als bedoeld in artikel 38, eerste lid.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister voor Rechtsbescherming

Naar boven