36 352 Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID KAT

Ontvangen 20 juni 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel W, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een aanhef geplaatst, luidende: Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:.

2. Voor de tekst wordt een «1.» geplaatst.

3. In onderdeel 1 (nieuw) wordt «artikel 3.13, eerste lid,» vervangen door «het eerste lid» en wordt aan het slot toegevoegd «en wordt toegevoegd «of aan een ex-partner, die in aanmerking komt voor de compensatie, bedoeld in artikel 2.14h, eerste lid, en aan wie deze is toegekend, als die ex-partner tussen het moment van het ontvangen van dat bedrag en de kwijtschelding van de bestuursrechtelijke schulden op grond van dit hoofdstuk een bedrag heeft afgelost aan bestuursrechtelijke schulden»».

4. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

2. In het tweede lid wordt na «de aanvrager van kinderopvangtoeslag in de periode» vervangen door «de aanvrager van kinderopvangtoeslag dan wel de ex-partner in de respectievelijke perioden».

3. In het derde lid wordt toegevoegd «dan wel de ex-partner heeft ontvangen op grond van artikel 2.14h, eerste lid».

II

Na artikel I, onderdeel AA, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

AAa

Artikel 4.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «artikel 2.7» ingevoegd « of aan een ex-partner, die in aanmerking komt voor de compensatie, bedoeld in artikel 2.14h, eerste lid, en aan wie deze is toegekend,» en wordt «Onze Minister van Financiën» vervangen door «Onze Minister».

2. In het derde lid, aanhef, wordt «of diens partner» vervangen door «, diens partner» en wordt na «onderdelen b of c» ingevoegd «of de ex-partner, die in aanmerking komt voor de compensatie, bedoeld in artikel 2.14h, eerste lid, en aan wie deze is toegekend».

3. In het derde lid, onderdeel a, wordt na «artikel 2.7» ingevoegd «dan wel de compensatie, bedoeld in artikel 2.14h, eerste lid».

4. In het derde lid, onderdeel b, wordt na «artikel 2.7, eerste lid,» vervangen door «de artikelen 2.7, eerste lid, of artikel 2.14h, eerste lid,».

III

In artikel I, onderdeel BB, wordt «de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.4, eerste lid» vervangen door «artikel 4.4, eerste lid».

Toelichting

In de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen krijgen gedupeerde ex-partners recht op onder andere een forfaitaire compensatie van € 10.000 en de schuldenaanpak. Voor gedupeerde toeslagaanvragers is geregeld dat ook schulden die zij met hun € 30.000 forfaitaire compensatie afbetaald hebben, in aanmerking komen voor de schuldenaanpak. Dit amendement regelt een gelijke toegang tot het «loket al betaalde schulden» voor schulden die ex-partners met hun € 10.000 forfaitaire compensatie afbetaald hebben.

Kat

Naar boven