36 352 Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KAT

Ontvangen 20 juni 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel DD, onder 4, komt te luiden:

4. Aan het eerste lid wordt toegevoegd «of een ex-partner die in aanmerking komt voor de compensatie, bedoeld in artikel 2.14h, eerste lid, en aan wie deze is toegekend, op wie deze schuldsaneringsregeling toepassing vindt en die is ingegaan voor de dag waarop de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen in werking is getreden».

II

Artikel I, onderdeel EE, onder 4, komt te luiden:

4. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ex-partner die in aanmerking komt voor de compensatie, bedoeld in artikel 2.14h, eerste lid, en aan wie deze is toegekend, met dien verstande dat een buitenrechtelijke schuldregeling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b of c, is aangevangen voor de dag waarop de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen in werking is getreden.

Toelichting

Met het aannemen van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen krijgen gedupeerde ex-partners toegang tot de schuldenaanpak, inclusief het beëindigen van lopende schuldentrajecten voor de msnp en wsnp. In het kabinetsvoorstel gaat het over trajecten die zijn gestart voor het aannemen van de Wet hersteloperatie toeslagen op 5 november 2022, net zoals dat gebeurt voor gedupeerde toeslagaanvragers. Indiener vindt echter dat aansluiten op de peildatum van de regeling voor gedupeerde toeslagaanvragers geen recht doet aan de verschillende omstandigheden. Voor gedupeerde toeslagaanvragers is een moratorium op invorderingen ingesteld, bovendien kregen zij eerder toegang tot de schuldenaanpak. In die periode hebben ex-partners nog wel met deurwaarders te maken gehad.

Indiener vindt het onwenselijk om schuldentrajecten van ex-partners niet te beëindigen indien zij zijn ontstaan tussen het aannemen van de Wet hersteloperatie toeslagen en het aannemen van de voorliggende Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen – die de schuldenaanpak voor ex-partners bevat. Daarom stelt indiener voor om schuldentrajecten van ex-partners te beëindigen indien zij zijn gestart voordat de schuldenaanpak voor ex-partners definitief werd – bij het aannemen van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen.

Kat

Naar boven