36 333 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BREKELMANS

Ontvangen 26 september 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het maximale aantal opvangplaatsen dat beschikbaar moet worden gesteld wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. De voordracht voor die vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der Kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan.

Toelichting

Het is een expliciete wens van individuele gemeenten om meer duidelijkheid en zekerheid te krijgen over de opvangcapaciteit die meerjarig van hen wordt verwacht. Het voorliggende wetsvoorstel biedt deze duidelijkheid en zekerheid niet. De prognose van de benodigde opvangcapaciteit kan immers tussentijds worden bijgesteld. Gezien de onzekerheden rond de hoogte van de asielinstroom en de afwezigheid van maatregelen om hier grip op te krijgen, is de kans aanzienlijk dat de benodigde opvangcapaciteit gedurende de cyclus van twee jaar regelmatig moet worden bijgesteld. Dit betekent dat de gevraagde opvangcapaciteit per gemeente ook steeds wijzigt. Dit leidt tot onzekerheid en zal het draagvlak voor dit wetsvoorstel bij gemeenten en inwoners aantasten.

Vanwege bovengenoemde redenen regelt dit amendement dat bij algemene maatregel van bestuur een maximum wordt ingesteld voor de verplichte taak voor gemeenten. Hiermee wordt aan individuele gemeenten duidelijkheid en zekerheid geboden over de maximale opvangcapaciteit waartoe zij wettelijk kunnen worden verplicht. Indien de benodigde opvangcapaciteit boven het maximum uitkomt, zal het verschil in opvangplekken op basis van vrijwilligheid gecreëerd worden.

Het amendement regelt dat de voordracht voor de algemene maatregel van bestuur waarin het maximumaantal wordt vastgesteld eerst aan beide Kamers wordt voorgelegd, zodat actieve betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de totstandkoming van het maximum is verzekerd.

Brekelmans

Naar boven