36 277 Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 9 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Ten behoeve van maatregelen als bedoeld in artikel 2 of 3 wordt ten minste € 10 miljard beschikbaar gesteld aan perspectief voor agrariërs die hun onderneming willen voortzetten, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

    • a. natuurinclusieve landbouw;

    • b. stalsystemen en managementmaatregelen die gericht zijn op het beperken van ongewenste emissies; en

    • c. beleid rond versterken van ondernemerschap en innovatie.

Toelichting

In de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord is een indicatief budget opgenomen voor de twee beleidssporen die met het Transitiefonds worden gevolgd. Beleidsspoor 1 betreft «opkoop, financiële afwaardering grond en KRW». Beleidsspoor 2 gaat over «perspectief blijvers: verder met ingezette route naar verduurzaming». De verdeling van het budget biedt amper perspectief voor bedrijven die hun activiteiten in de landbouw willen voortzetten (de blijvers) in dezelfde vorm of als een andersoortige agrarische onderneming.

Op basis van uitgewerkte ideeën (zoals het voorstel van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor het Groene Hart) is een bedrag van minimaal € 10 miljard nodig om met beleidsspoor 2 verder te kunnen. In beleidsspoor 2 gaat het in ieder geval om natuurinclusieve landbouw, emissiebeperkende stalsystemen en managementmaatregelen en beleid rond het versterken van ondernemerschap en innovatie. Bij emissiebeperkende stalsystemen en managementmaatregelen kan worden gedacht aan de reductie van ammoniakemissies, maar ook aan reductie van de emissies van fijnstof, broeikasgassen en geur en van de uitspoeling van nitraat en fosfor.

Van der Plas Bisschop

Naar boven