36 277 Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «de natuur» ingevoegd «, alsmede tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet om de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2035 te vervroegen naar 2030».

II

In de beweegreden wordt na «de Comptabiliteitswet 2016» ingevoegd «, alsmede dat het wenselijk is om de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2035 te vervroegen naar 2030».

III

Na artikel 10 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10a Wijziging Wet natuurbescherming

Artikel 1.12a, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. Onderdeel c wordt verletterd tot onderdeel b en in de tekst wordt «2035» vervangen door «2030».

Artikel 10b Wijziging Omgevingswet

Artikel 2.15a van de Omgevingswet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, vervalt.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt verletterd tot onderdeel b en in de tekst wordt «2035» vervangen door «2030».

3. In het derde lid wordt »2028 vervangen door 2025» en «2035» vervangen door «2030».

4. In het vierde lid wordt «2033» vervangen door «2028».

IV

In artikel 13, eerste lid, wordt na «treedt in werking» ingevoegd «op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld,».

Toelichting

Artikel 2 lid 2 onder a van de Tijdelijke wet Transitiefonds (TwT) verwijst naar artikel 2.15a van de Omgevingswet, oftewel de stikstofwet met het stikstofdoel. Dat doel is nu ten tijde van de behandeling van de TwT nog: 74% van het Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde per 2035. Deze wet moet aangepast worden omdat is afgesproken dat die doelen per 2030 bereikt moeten gaan worden. Een van de redenen dat 24 miljard euro wordt uitgetrokken, is om deze versnelling mogelijk te maken. De memorie van toelichting verwijst hier ook een aantal keren naar, maar de voorgestelde wettekst bevat alleen een «kale» verwijzing naar artikel 2.15a van de Omgevingswet, zonder 2030 te noemen. Indiener heeft overwogen om in de TwT een amendement op te nemen waarin 2030 als doel wordt vastgelegd. Maar dan zouden er twee wetten met twee jaartallen als doel naast elkaar bestaan en dat is niet wenselijk.

Door nu, vooruitlopend op een bredere herziening van de Stikstofwet alvast 2035 in 2030 te wijzigen, wordt recht gedaan aan het doel van het Transitiefonds.

Onderdeel IV van dit amendement wijzigt het door de regering voorgestelde artikel 13 in verband met de in dit amendement voorgestelde wijziging van de Omgevingswet. De regering streeft naar inwerkingtreding van de TwT vóór Prinsjesdag van 2023, terwijl de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2024. De wijziging van artikel 13 maakt het mogelijk om de wijziging van de Omgevingswet later in werking te laten treden dan de bepalingen over het Transitiefonds.

Bromet Thijssen

Naar boven