36 277 Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S.

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, onderdeel e, komt te luiden:

  • e. een economische, ecologische en sociale verduurzaming van de landbouw met het oog op het bereiken van de onder a tot en met d genoemde doelen.

Toelichting

Dit amendement beoogt het doel van het transitiefonds om landbouw- en natuurmaatregelen te financieren voor de verduurzaming van de landbouw, waarin kringlopen steeds meer worden gesloten, te verduidelijken. Hiermee wordt in de wet explicieter gemaakt dat gestreefd wordt naar een duurzame landbouw, die in overeenstemming is met de in a t/m d genoemde natuur-, klimaat- en waterdoelen, waarbij sociaal perspectief geboden wordt voor het landelijk gebied en economisch perspectief voor agrarische ondernemers. Het amendement sluit daarmee aan bij de Memorie van Toelichting, waarin gesteld wordt: «Een krachtige landbouwsector die sterk genoeg is om de omslag naar kringlooplandbouw door te maken, is een voorwaarde voor het realiseren van de doelen. Een veerkrachtige landbouw is een belangrijke drager voor de sociaaleconomische vitaliteit, het landschap en de leefbaarheid van het landelijk gebied.»

Grinwis Beckerman Bisschop Tjeerd de Groot Van Campen Boswijk

Naar boven