36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 57 TWEEDE GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÓGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 56

Voorgesteld 6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zonder voldoende aandacht voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van de klimaattransitie voor burgers, er een kloof kan ontstaan tussen burgers die wél en burgers die niet mee kunnen doen,

verzoekt de regering om, met inachtneming van de reflectie van experts over de sociaaleconomische gevolgen, bij het Meerjarenprogramma 2024 de klimaattransitie rechtvaardig vorm te geven, met daarbij speciale aandacht voor:

  • een betaalbare energierekening;

  • eerlijke verdeling van subsidie tussen lage en hoge inkomens;

  • omscholing van werknemers en toeleiding naar nieuw werk;

  • de vervuiler betaalt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen

Kröger

Naar boven