36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 56 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55

Voorgesteld 6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de klimaattransitie eerlijk zal zijn of niet zal zijn,

overwegende dat zonder voldoende aandacht voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van de klimaattransitie voor burgers, er een kloof kan ontstaan tussen burgers die wél en burgers die niet mee kunnen doen,

verzoekt de regering om voordat de Kamer het definitieve Meerjarenprogramma 2024 ontvangt voorstellen te doen om klimaatbeleid rechtvaardiger te maken, met daarbij speciale aandacht voor:

  • een betaalbare energierekening;

  • eerlijke verdeling van subsidie tussen lage en hoge inkomens;

  • omscholing van werknemers en toeleiding naar nieuw werk;

  • de vervuiler betaalt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen

Kröger

Naar boven