36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 54 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 491

Ontvangen 6 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

In het amendement van de leden Grinwis en Bontenbal (stuk nr. 17) wordt «de mondiale stijging» vervangen door «om de mondiale stijging», wordt «de emissie van broeikasgassen te reduceren en» vervangen door «die bijdragen aan het terugdringen van emissies van broeikasgassen tot de niveaus, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Klimaatwet, en bijdragen aan», en vervalt «te bevorderen».

Toelichting

Via dit voorstel wordt een voorziening in lijn met het eerdere amendement nr. 22 getroffen, waarbij dit als subamendement op het amendement onder nr. 17 wordt ingebracht om de samenloop met dat amendement te regelen.

Als het amendement en het subamendement worden aangenomen, komt als gevolg van die stukken artikel 2, tweede lid, aanhef, te luiden «Het fonds heeft als doel het faciliteren van maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van emissies van broeikasgassen tot de niveaus, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Klimaatwet, en bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening, economie en samenleving door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen voor:».

Kröger Thijssen


X Noot
1

Vervanging in verband met aanpassing van de ondertekening.

Naar boven