36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN

Ontvangen 6 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister die het aangaat overlegt het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur of van een ministeriële regeling voor een maatregel die voor facilitering door het fonds in aanmerking komt aan beide Kamers der Staten Generaal, voor zover de wens daartoe door of namens een der Kamers der Staten-Generaal of door ten minste een derde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers bij de behandeling van een meerjarenprogramma te kennen is gegeven. De voordracht voor de desbetreffende algemene maatregel van bestuur of de vaststelling van de desbetreffende ministeriële regeling gebeurt niet eerder dan vier weken nadat het ontwerp is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat wanneer (ten minste) een derde van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer bij het Meerjarenprogramma hierom verzoekt, een voorhangprocedure wordt gestart rondom het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur of van een ministeriële regeling voor een maatregel die voor facilitering door het fonds in aanmerking komt.

Kröger Thijssen

Naar boven