36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 6 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 4, vierde lid, wordt na «Het meerjarenprogramma» ingevoegd «geeft inzicht in de beoordeling van de maatregelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan de criteria, bedoeld in artikel 3, derde lid, en».

Toelichting

Mede gezien de omvang van het Klimaatfonds is het van groot belang dat de middelen uit het Klimaatfonds doelmatig worden besteed. Effecten kunnen worden bereikt door een beleidsmix van normeren, beprijzen of subsidiëren. Bij doelmatigheid gaat het om de mate waarin de prestaties en effecten van het klimaatbeleid tegen de laagst mogelijke inzet van (financiële) middelen en ongewenste neveneffecten worden bewerkstelligd.

Dit amendement regelt dat zowel fondsbeheerder als ontvangende departementen een motiveringsplicht hebben wat betreft doelmatigheid van de regelingen gefinancierd door het Klimaatfonds in samenhang met de integrale beleidsmix, zoals ook in het onderzoeksrapport van de wetgevingsrapporteurs voor het wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds wordt aanbevolen. Aangezien er verschillende soorten financieringsinstrumenten zijn dient ook, wanneer wordt gekozen voor een financieringsinstrument, gemotiveerd te worden waarom voor een specifiek subsidie-instrument wordt gekozen.

Kröger Thijssen

Naar boven