36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BOUCKE EN KRÖGER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 7 wordt «kan onafhankelijk advies inwinnen» vervangen door «wint onafhankelijk advies in».

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de fondsbeheerder (de Minister voor Klimaat en Energie) altijd onafhankelijk advies inwint bij de totstandkoming van het meerjarenprogramma klimaat en energie en bij het doen van uitgaven ten laste van het fonds. Met het wetsvoorstel is dit nog optioneel. Een onafhankelijk advies bij het meerjarenprogramma en uitgaven ten laste van het fonds zorgt voor een betere waarborg van doelmatige en doeltreffende bestedingen uit het Klimaatfonds. Het is niet nodig om bij wet vast te leggen wie de advisering zal doen. In de praktijk zal het PBL de meest voor de hand liggende optie zijn.

Boucke Kröger


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Naar boven