36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3, derde lid, onderdeel b, wordt voor de puntkomma toegevoegd «, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van het klimaatbeleid, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel g, van de Klimaatwet, en de beschouwing daarvan in het Klimaatplan, op grond van dat onderdeel».

Toelichting

De klimaat- en energietransitie is een complexe opgave, waarbij het niet alleen gaat om het reduceren van de CO2-uitstoot, maar ook om het behouden van een betrouwbaar energiesysteem en het realiseren van een rechtvaardige en sociale transitie. Om te voorkomen dat bij het toetsen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van klimaatuitgaven mede ten opzichte van de instrumenten normeren en beprijzen de gevolgen voor onder meer de draagkracht van huishoudens en ondernemers uit het oog verloren worden, stelt de indiener voor om vast te leggen dat bij het beoordelen van maatregelen op de uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid rekening gehouden moet worden met deze gevolgen.

Stoffer

Naar boven