36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «het faciliteren van maatregelen» ingevoegd «, voor zover het het Europees deel van Nederland betreft in overeenstemming met artikel 2 van de Klimaatwet,».

2. In onderdeel a wordt «2050» vervangen door «het in artikel 2, eerste lid, van de Klimaatwet genoemde jaartal».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het Klimaatfonds meebeweegt met de doelen uit de Klimaatwet, ook wanneer die in de toekomst worden aangescherpt. Hoewel de Klimaatwet slechts betrekking heeft op het Europees deel van Nederland, wordt het met dit amendement niet onmogelijk gemaakt om vanuit het Klimaatfonds ook uitgaven te doen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Kröger Thijssen

Naar boven