36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN BONTENBAL

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2, tweede lid, aanhef, wordt «de mondiale stijging van temperatuur en de verandering van het klimaat te beperken» vervangen door «de emissie van broeikasgassen te reduceren en de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening, economie en samenleving te bevorderen».

Toelichting

Dit amendement formuleert het voorgestelde overkoepelende doel van het Klimaatfonds concreter en duidelijker gericht op de inspanningen die Nederland heeft te leveren in het reduceren van de emissie van broeikasgassen en het realiseren van een transitie naar een energievoorziening, economie en samenleving met netto nul emissies. Het begrip klimaatneutraliteit, zoals gebruikt in dit amendement, sluit aan bij de Europese definitie waarbij uitgegaan wordt van het netto niet meer uitstoten van broeikasgassen, waarbij het zowel om directe emissies (scope 1), indirecte emissies van aangekochte energie (scope 2) als alle andere indirecte emissies in de waardeketen (scope 3) gaat. De voorgestelde formulering sluit daarmee tevens beter aan op de afspraken in het coalitieakkoord inzake het in te stellen «klimaat- en transitiefonds» en op de formulering in de Klimaatwet.

Grinwis Bontenbal

Naar boven