36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 3 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Het meerjarenprogramma bevat een overzicht van de maatregelen waarbij is gebleken dat financiële middelen onrechtmatig beschikbaar zijn gesteld.

II

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. Bijdragen als bedoeld in het eerste lid die niet zijn besteed, komen als bijdrage als bedoeld in artikel 5, aanhef en onderdeel b, ten bate van het fonds.

  • 3. Voor zover bij bijdragen als bedoeld in het eerste lid financiële middelen onrechtmatig beschikbaar zijn gesteld als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, komt ten laste van de begroting van Onze Minister die het aangaat een bijdrage als bedoeld in artikel 5, aanhef en onder b, ter hoogte van het bedrag van de onrechtmatig beschikbaar gestelde financiële middelen, ten bate van het fonds.

Toelichting

Dit amendement maakt mogelijk dat geld uit het Klimaatfonds terugvloeit of terugbetaald wordt van een departementale begroting als het geld niet wordt uitgegeven of als de uitgaven onrechtmatig zijn gedaan dat deze worden terugbetaald aan het fonds.

Indiener is van mening dat het fonds geen pinautomaat moet worden voor reguliere departementale uitgaven of voor zaken die niet bijdragen aan de doelen van het Klimaatfonds. Daarom dient er een mogelijkheid te zijn om geld dat na toekenning toch onnodig blijkt of niet goed wordt uitgegeven terugkomt naar het fonds. Op deze wijze kan de Minister voor Klimaat met een steviger mandaat – namelijk met een sanctie – toezicht houden op het geld uit het fonds.

Futselaar

Naar boven